Skip to main content
ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑏᑦ

ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅ 100 ᕕᓕᖕᑕᓐ ᐊᖅᑯᑎᒥ ᐊᐅᔭᖅ ᒪᑐᐃᖖᒐᑎᑕᐅᓂᐊᕐᑐᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᕙᓐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᖓᔪᐃᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᑦ

By June 20, 2024 No Comments

ᔫᓂ 20, 2024 — ᐋᑐᕙ, ᐋᓐᑎᐊᕆᐅ

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᖓᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᕐᑐᑦ 100 ᕕᓕᖕᑕᓐ ᐊᖅᑯᑎᒥ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᕐᒥᑦ ᒪᑐᐃᖖᒐᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᐊᐅᔭᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᓗᑎᒃ ᐃᓄᓐᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᖓᔪᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ.

ᓴᓇᔭᐅᔪᕕᓂᐅᓪᓗᓂ 1932-ᒥ, ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅ ᑖᓐᓇ ᐊᒥᐊᕆᑲᒥᐅᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᑉ ᐊᓪᓚᕝᕕᒋᓚᐅᖅᐸᖓ ᑎᑭᑦᓱᒍ 1999-ᒧᑦ. 2017-ᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᔪᖅᑳᕐᔪᐊᖅ ᔭᔅᑎᓐ ᑐᕉᑑ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᓯᒪᓕᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᓂᒋᔭᐅᓂᐊᓕᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᖅᑭᓕᖕᓄᑦ, ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᖓᔪᓄᑦ, ᑲᑐᔾᔨᓂᖃᕐᕕᒋᓗᒍ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᐊᖅᑐᒧᑦ ᐱᖓᓲᓪᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ—ᐃᖅᑭᓖᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ; ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᖓᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ.

ᓯᕗᓪᓕᖅ ᓇᑎᐊ ᐃᓗᓕᓕᒃ ᑕᑯᔭᒐᖃᖅᕕᒥᒃ ᑕᑯᓐᓇᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦᑕᓕᒥᑦ ᐃᖅᑭᓖᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᖓᔪᑦ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᓐᓂᒃ, ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖃᕐᕕᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᖏᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ.

ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᔫᓂ 21-ᒥ, ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ, 100 ᕕᓕᖕᑕᓐᒥ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᒪᑐᐃᖖᒐᑎᑕᐅᓕᕐᓂᐊᕐᐳᖅ ᐱᖓᑦᓯᕐᒥᑦ ᓈᑦᑏᖑᔭᕐᕕᖕᒧᑦ, 10 ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 6 ᐅᓐᓄᒧᑦ. ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅ ᑖᓐᓇ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒡᔪᐊᑉ ᓵᖓᓃᑉᐳᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᖃᕋᓂ ᐃᓯᕐᕕᐅᒋᐊᖅ.

ᑕᓪᓕᒻᒥᕐᒥ, ᔫᓂ 21, ᑖᓐᓇ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅ ᒪᑐᐃᖖᒐᓂᐊᕐᑐᖅ 10 ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 2 ᐅᓪᓗᒧᑦ.

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑐᖖᒐᓱᒃᑎᑕᐅᕗᑦ ᑕᑯᔭᖅᑐᒋᐊᖅ ᑲᑕᔾᔭᖅᑐᓂᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖖᒍᐊᕈᓯᖏᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑎᕐᒥᓐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᑎᑦᓯᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᑎᑑᕐᑐᓂᒃ. ᐊᓪᓚᖓᔪᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑕᑯᓐᓈᑎᑦᓯᓂᐊᖅᐳᑦ ᒧᒥᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᑐᖃᒥᑎᒍᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᒐᓕᐅᕈᓯᕐᒥᓐᓂᒃ.

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᕗᑦ 70,000-ᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ, ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᐅᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᓄᓇᖃᖅᑑᓪᓗᑎᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᒋᔭᑐᖃᖓᓐᓂ 51-ᓂᒃ ᓄᓇᓕᖃᖅᑐᒥ ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂ (ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ), ᓄᓇᕗᑦ, ᓄᓇᕕᒃ (ᑯᐃᐸᒃ ᑕᖅᕋᖓ), ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ (ᓛᐸᑐᐊᕆᐅᑉ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ).

ᑖᒃᑯᓄᖓ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᐅᕙᓂ [email protected]