Skip to main content
ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑏᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕆᐊᒥᓐᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᒃᓴᖏᑕ ᔪᓇᐃᑎᑦ ᓃᓴᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖓᓐᓂᒃ ᒪᓕᒐᖁᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ

By June 21, 2023 No Comments

ᔫᓂ 21, 2023 – ᐋᑐᕙ, ᐋᓐᑎᐊᕆᐅ

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᖅᑐᑦ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᖏᑕ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐊᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᓕᕐᓂᐊᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓐᓄᑦ ᑐᕌᕐᕕᒃᓴᖁᑎᒋᔭᐅᓕᖅᑐᓄᑦ ᔪᓇᐃᑎᑦ ᓃᓴᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖓᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ. ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓯᒪᓕᓚᐅᕐᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᒥᓂᔅᑕᐅᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᖃᑦᑕᖅᓱᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑎᒋᓪᓗᓂᒋᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᒥᓂᔅᑕᕆᔭᐅᔪᑦ ᐱᖁᔭᖅᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᕆᐊᖃᕐᒪᒋᑦ ᒪᓕᒃᓗᒋᑦ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᔪᓇᐃᑎᑦ ᓃᓴᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖓᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒐᖁᑎᖏᓐᓂ.  ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖁᑎᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑎᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᑦ ᐃᓚᒋᖃᖅᓱᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᐅᖁᔭᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓗᐊᖅᓱᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓕᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑐᖃᐅᔪᓄᑦ.

ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᐅᖁᔭᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ-ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑎᒌᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖏᓐᓂ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖏᕈᑎᑎᒍᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓂᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᖃᖅᐳᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᓯᕗᒻᒧᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᐅᖁᔭᖏᑦ ᓲᕐᓗ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ-ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑎᒌᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐊᑕᐃᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᓕᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓗᐃᒃᑲᐅᓪᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ-ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑎᒌᖕᓂᖏᑦ ᑐᖖᒐᕝᕕᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᒪᓕᒐᖁᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᓂ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒐᖁᑎᐅᔪᑦ.

ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᑦ 5-ᖓ ᔪᓇᐃᑎᑦ ᓃᓴᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖓᑦ ᒪᓕᒐᖁᑎᓂ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᒻᒪᑕ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑕ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᕙᒃᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑎᒋᓗᒋᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᐃᑦ, ᒪᓕᒃᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᖁᔭᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᔪᓇᐃᑎᑦ ᓃᓴᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖏᓂᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᐃᒪᓕ ᐱᓯᒪᓕᕋᓱᓕᓚᐅᖅᐳᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᓂᖃᓕᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐅᖃᖅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᑕ ᑕᐃᒪᐅᓕᐊᓂᒃᓱᑎᒃ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖁᑎᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᕐᓂᖏᑕ ᓄᑖᖑᓪᓗᑎᒃ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖁᑎᓂᒃ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᑦᔨᒋᔭᐅᓕᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖁᑎᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᕐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᔪᓇᐃᑎᑦ ᓃᓴᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖏᓄᑦ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓚᐅᕋᑦᑎᒍ, ᐊᓯᖏᓪᓗ, ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᑐᕌᖓᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᒧᑦ ᐃᑎᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᕙᓐᓂᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᒧᑦ ᓄᒃᑎᖅᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕐᓂᕐᓄᑦ (ᐃᓚᖏᑦ 36), ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑕ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᑎᒥᖏᑕ ᐃᓅᔪᖕᓃᖅᓯᒪᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᒋᔭᖏᑕ (ᐃᓚᖏᑦ 12) ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᓕᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᕋᖅᑐᐃᓂᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᕋᖅᑐᐃᓕᖁᔨᖖᒋᓐᓂᕐᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ (ᐃᓚᖏᑦ 2).

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᒃᑲᓐᓂᓕᕆᕗᑦ ᔪᓇᐃᑎᑦ ᓃᓴᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᓯᒪᒻᒪᑕ ᑕᐃᒪᐅᔭᕆᐊᖃᖅᓱᑎᒃ ᑯᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᖃᕐᓂᖏᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᖃᖃᑕᐅᒻᒪᑕ, ᐱᓯᒪᓕᕈᒪᓂᐅᖖᒋᒻᒪᑕ ᒪᓕᒐᖁᑎᓕᕆᓂᕐᒥ ᑐᕌᒐᕆᔭᐅᔪᓄᑦ. ᐃᓛᓗ ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᕋᓗᐊᖅᓱᑕ ᐃᓚᖏᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᓕᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᓄᑖᑎᒍᑦ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕈᒪᓂᐅᔪᓄᑦ, ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᖏᓂᖅᓴᒥᒃ ᐱᓕᕆᔪᒪᓂᖃᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓯᒪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᓂᖃᓕᕐᓗᑎᒃ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᒥᖕᓂᒃ ᐊᑦᔨᒋᔭᐅᓕᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓐᓂᑲᓇᑕᒥ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖁᑎᐅᔪᓂ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᔪᓇᐃᑎᑦ ᓃᓴᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖏᓐᓂ. ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᔪᓇᐃᑎᑦ ᓃᓴᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖏᓂᑦ ᐊᑐᓕᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᑭᓯᐊᓂ ᑐᑭᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕈᑎᒃ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᔭᐅᓯᒪᓕᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓗᑎᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᖏᑦ ᒥᑭᓂᖅᓴᐅᓗᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᐅᔫᖖᒋᒻᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᒥᐊᓂᕆᔭᐅᓯᒪᓂᖃᕆᐊᖃᖅᓱᑎᒃ ᓲᕐᓗ ᐊᓯᖏᑕ ᑲᓇᑕᒥᐅᖑᔪᑦ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᒋᔭᖏᑦ ᒥᐊᓂᕆᔭᐅᓂᖃᕐᓂᖏᑎᑐᑦ. ᓱᓕ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᖖᒋᒻᒪᑕ ᖃᓄᖅ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᒥᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᓂᖃᓕᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑕ.

ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᖅᑎᑕᐅᓕᕋᔭᕐᓂᖓ ᔪᓇᐃᑎᑦ ᓃᓴᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖓᑦ ᒪᓕᒐᖁᑎᑦ ᐃᓕᔭᐅᓯᒪᓕᕐᓗᑎᒃ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᒋᔭᕗᑦ ᓱᓕᔫᓂᖃᐃᒍᑎᐅᓂᐊᕐᒪᑕ, ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᔪᒥᒃ, ᐃᒪᓐᓇ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑎᖃᕈᒪᖖᒋᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕋᔭᕐᓂᕐᒥᒃ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᓕᕋᔭᕐᑐᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᐅᖁᔭᐅᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓈᓚᒃᑎᐅᓕᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ. ᖃᐅᔨᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓕᕋᑦᑕ ᓈᒻᒪᒃᑐᑎᒍᑦ ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᒐᐅᓯᒪᖖᒋᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᖖᒋᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᑎᒍᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᖅᓯᒪᓕᖅᐸᖖᒻᒪᑕ ᓄᓇᓕᒋᔭᐅᔪᓂᒃ. ᐊᖏᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᓴᓂᕐᕙᖅᑕᐅᓯᒪᓕᑐᐃᓐᓇᖅᐸᒃᑐᑦ ᒐᕙᒪᐅᔪᓂᑦ, ᑕᐃᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᕙᒃᑐᑎᒍᑦ ᐃᓚᐃᓐᓈᖅᑎᑕᐅᓕᖅᐸᒃᓱᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᕋᓗᐊᖏᑦ ᓯᖁᒥᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐸᒃᓱᑎᒃ ᓲᕐᓗ ᐋᓐᓂᐊᖅᓯᐅᕐᑎᓕᕆᓂᕐᓂ ᐱᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᒥᖕᓂᒃ, ᐃᒥᑦᑎᐊᕐᒥᒃ ᐃᒥᖃᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓗᒪᑦᓯᐊᖅᑐᒦᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᕐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕿᒋᔭᒃᓴᒥᓐᓂᒃ ᐱᓯᒪᓕᕈᖕᓇᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ.

ᓂᕆᐅᖕᓂᖃᖅᑐᒍᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᒃᓴᖏᑕ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᒃᓴᖏᓐᓂᒃ, ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑎᒍᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᐅᔪᐃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑎᒍᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᓂᑦ ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act Action Plan (English only)