Skip to main content
ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑏᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑎᒪᔨᖕᒋᑦ, ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒥᒃ ᑲᑎᒪᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔪᑦ ᑰᔾᔪᐊᕐᒥ

By September 29, 2022 No Comments

ᓯᑎᐱᕆ 29, 2022 − ᑰᔾᔪᐊᖅ

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑎᒪᔨᖕᒋᑦ ᑲᑎᒪᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᑰᔾᔪᐊᕐᒥ ᓯᑎᐱᕆ 27−ᒥ. ᑕᒪᓐᓇ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᖅ ᐱᔭᕇᕐᒪᑦ ᑲᑎᒪᒋᐊᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒥᒃ ᓯᑎᐱᕆ 28 ᐊᒻᒪᓗ 29−ᒥ.

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑎᒪᔨᖕᒋᑦ ᐊᖕᒋᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖕᒐᓂ ᓂᕆᔭᒃᓴᖃᑦᑎᐊᖃᐃᓐᓇᕐᓂᒧᑦ ᑐᕌᒐᐅᑉ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖕᒐᑕ ᐸᕐᓇᐅᑎᖕᒐᓂᒃ, ᑐᕌᒐᖅ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᖅᑳᓚᐅᖅᑐᖅ ᔪᓚᐃ 2021−ᒥ. ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᖅ ᐱᙳᖅᑎᑕᐅᔪᒪᔪᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᑐᕌᒐᕐᒥ ᓂᕆᔭᒃᓴᖃᑦᑎᐊᖃᐃᓐᓇᕋᓱᒃᑎᑦᑎᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓗᓂ ᑕᐃᒪᐅᖕᒋᓐᓇᕋᔭᖅᑐᒥᒃ ᓂᕆᔭᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖕᒐᓐᓂᑦ.

ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖕᒐᓐᓂᓕᒫᖅ ᐃᓕᓴᕐᕕᖕᓂᑦ ᓂᕆᔭᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓇᔭᕐᓂᖕᒐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᒋᓇᔭᖅᑕᖕᒐᓂ, ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓯᒪᑎᑕᐅᖃᑕᐅᔪᖅ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖕᒐᓂ ᓂᕆᔭᒃᓴᖃᑦᑎᐊᖃᐃᓐᓇᕐᓂᒧᑦ ᑐᕌᒐᐅᑉ. ᑮᓇᐅᔭᑦ ᑐᕌᖕᒐᔪᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖕᒐᓂ ᐃᓕᓴᕐᕕᖕᓂᑦ ᓂᕆᔭᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ 2023 ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᒃᓴᖕᒋᓐᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᒥ.

ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᖃᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᑭᓱᓂᒃ ᐱᔪᖕᓇᕐᒪᖕᒑᑖ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓄᖕᓅᖕᒐᔪᖅ ᔪᐊᑕᓐ ᐱᒻᒪᕆᒋᔭᖕᒋᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ.

ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐊᖕᒋᓚᐅᖅᑐᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᒃ ᑐᕌᖅᑎᑦᑎᔪᒪᔪᒥᒃ $23 ᒥᓕᔭᓐᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖕᒋᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᖕᒐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓅᖕᒐᔪᒥ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ−ᒃᑯᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᖕᒐᓂᒃ 2023-24 ᑮᓇᐅᔭᒃᓴᕆᓂᐊᖅᑕᖕᒋᓐᓂᒃ. ᐃᓄᖕᓅᖕᒐᔪᖅ ᐃᓚᖕᒐᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᖅᑯᓯᑎᑐᖃᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ.

ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᖃᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᖃᓄᖅ ᓯᕗᒻᒧᐊᒃᑎᑕᐅᔪᖕᓇᕐᒪᖕᒑᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓪᓕᓂᐊᓕᓵᓂᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᕐᒧᑦ 12 ᑎᑭᓪᓗᒍ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑳᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐱᖁᔨᕗᖕᒑᕈᑎᒥᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᖕᓅᖕᒐᔪᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᓪᓗᑎᒃ ᖁᓕᐅᔪᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᒋᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᓗᐊᓂ 2011 ᑲᓇᑕᒥ ᑐᕌᒐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖕᒐᓄᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑎᒪᔨᖕᒋᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᓄᖅ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᖕᓇᕐᒪᖕᒑᑖ ᐱᐅᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᓄᖕᓅᖕᒐᓂᖅᓴᐅᔪᓂᒡᓗ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐃᓗᐊᓂ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᒥ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓱᒫᓗᒍᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖕᒐᓐᓂ ᓯᓚᑖᓂᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖕᒋᓐᓂᖕᒋᓐᓂᒃ. ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᑕᐅᔪᒥᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᑕᒪᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᖁᑎᖕᒋᓐᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᒐᓱᒡᓗᑎᒃ ᐊᖕᒋᕈᑕᐅᓇᔭᖅᑐᒥᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥ ᐋᖅᑰᓯᒋᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᐅᑉ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖕᒋᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᒫᓐᓇ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᔪᒥᒃ ᐊᔾᔨᖃᙱᑦᑐᓅᖕᒐᔪᒥᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᒃᓴᕐᒥᒃ.ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒥᒃ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑲᑎᒪᔨᑦ ᓂᕈᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᓄᑖᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᓈᓴᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᖃᓄᑎᒋ ᐅᖓᓯᒃᑎᒋᖕᒪᖔᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᓯᒡᒐ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓪᓚᑦᑖᖅ. ᑕᒪᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᓯᒪᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᑦ ᓯᒡᔭᖓ 72% ᐅᖓᑖᓂ ᐊᖏᓂᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓪᓚᑦᑖᖓ 40%−ᓂᒃ ᐊᖏᓂᓕᒃ ᑲᓇᑕᓕᒫᖅ ᑕᐅᑐᒃᖢᒍ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᖏᓂᖅᓴᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᓂᒃ 50%−ᖑᓂᕋᐃᓪᓗᑎᒃ ᓯᒡᔭᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ 35% ᓄᓇᓪᓚᑦᑖᖅ.

ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᕐᒪᖔᑖ ᒪᑯᐊ:

  • ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ, ᐃᓚᒋᓪᓗᒍ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᒋᔭᖏᓐᓄᑦ.
  • ᓯᕗᒻᒧᐊᒃᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖓ ᖃᓄᐃᑉᐱᑕ? ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ. ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐱᒋᐊᓕᓛᖅᑐᖅ ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦᒥ ᐅᑐᐱᕆᒥ. ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃ ᑲᑎᖅᓱᖅᐸᓪᓕᐊᓕᓛᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ 2023 ᐅᑭᐊᒃᓵᖑᓕᖅᐸᑦ.
  • ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖓᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ 6−ᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᕐᓂᒃ ᑎᓴᒪᓂᒃ ᑕᖅᑭᕐᓂᒃ ᐱᓕᕆᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᓪᓚᒡᕕᖓᓂ ᐊᐅᔭᐅᑎᓪᓗᒍ 2022−ᒥ. ᒪᕐᕉᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓕᖅᑑᒃ ᐃᓱᓕᕝᕕᖃᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᐱᖓᔪᖓᑦ ᐃᓚᐃᓐᓇᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᓪᓚᒡᕕᖓᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᔭᕇᖅᓯᒐᓱᒃᑎᓪᓗᒍ.

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒥᒃ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᑖᕐᒥᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᖃᓕᐅᔮᖅᐸᐃᒧᑦ ᓅᑎᕆᔾᔪᑎᑖᓵᖓᓂᒃ, ᑕᒪᓐᓇ ᓇᓕᐊᖕᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᕐᓂᒃ ᓅᑎᕆᔪᖕᓇᖅᑐᖅ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᖃᓕᐅᔮᖅᐸᐃᒧᑦ, ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖕᓇᖅᑐᖅ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖅ ᐊᖏᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓄᑦ 2019−ᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᓅᑎᕆᔪᖕᓇᖅᖢᓂ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᖃᓕᐅᔮᖅᐸᐃᒥᑦ ᓇᓕᐊᖕᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖏᓐᓄᑦ.

ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ, ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑦ ᐅᓂᑳᖓᓂᒃ, ᐃᓚᖃᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕐᓂᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᐱᕇᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᖃᑎᖃᕐᓂᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑎᒍᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ 2023−ᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒥᒃ ᑲᑎᒪᓛᖅᑐᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦᒥ.