Skip to main content
Announcements

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᔅᑐᕐᑳᕐᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒃᓴᖃᖅᑎᑦᓯᔨᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓕᕐᓂᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᖅᕕᖕᒥᒃ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᓯᒪᓕᕋᔭᕐᓂᕐᒧᑦ

By June 16, 2021 No Comments

ᐊᑐᕙ – ᔫᓂ 16, 2021

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᔅᑐᕐᑳᕐᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒃᓴᖃᖅᑎᑦᓯᔨᐅᕙᒃᑐᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓕᕐᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔾᔪᑎᐅᓂᐊᕐᑐᒥᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᕐᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕆᐅᖕᓂᖃᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᖅᕕᖕᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᐋᖅᑮᓯᒪᓕᕆᐊᒧᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᑐᖃᖓᓐᓂ ᑲᓇᑕᒥ, ᑕᐅᑦᑐᕆᓂᐊᖅᑕᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᕆᔭᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕐᓂᖃᖅᑎᑕᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᓯᒪᓗᒋᑦ.

ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓯᒪᓂᐊᕐᑐᖅ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᓂᒃᓴᖏᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ, ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᓂ ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ, ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᒃ, ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔨᒻᒪᕆᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐅᑭᐅᓐᓄᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐱᓕᕆᓂᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖓᑖᓄᑦ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᒻᒪᕆᖕᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᑕ ᐃᓗᐊᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᒃᓴᐅᓗᑎᒃ.

ᔫᓂ 16, 2011-ᒥ, ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓴᖅᑮᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ, ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᓴᑐᖅᓯᓯᒪᓕᕆᐊᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒋᕙᒃᑕᑦᑎᓐᓂᒃ. ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓯᒪᕗᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᓯᒪᓕᕐᓂᖅ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᖅᕕᖕᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᑕᐃᒪᐅᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑑᓪᓗᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᖕᒪᑦ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑎᑦᓯᓯᒪᓕᕋᔭᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᖏᕐᕋᑦᓯᐊᕐᓂᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᖅᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᓯᒪᕙᒃᑐᓂᑦ. ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖓᑦ ᒫᔅᑐᕐᑳᕐᑦ ᑮᓴᐅᔭᖁᑎᒃᓴᖃᖅᑎᑦᓯᔨᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᒪᓕᖅᑐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᐅᓂᖓᓂᑦ, 10-ᓄᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᓕᓚᐅᕕᖓᓐᓂᑦ.

“ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᕗᑦ ᖁᕕᐊᓇᓪᓚᕆᒃᑑᓪᓗᓂ ᓯᕗᒻᒧᒋᐊᕈᑎᒋᒐᑦᑎᒍ ᑎᑭᓯᒪᓕᕆᐊᕐᓂᑦᑎᓐᓄᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᓯᒪᓕᕐᓂᒃᓴᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᖅᕕᖕᒥᒃ. ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖓᑎᒍᑦ ᒫᔅᑐᕐᑳᕐᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒃᓴᖃᖅᑎᑦᓯᔩᑦ ᑎᒥᖓᑕ ᐱᕕᒃᓴᖃᕐᕕᒋᓕᕐᓂᐊᕐᒪᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᓂ, ᖃᓄᖅ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᓕᕐᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᐅᓂᖅᐸᐅᔪᑎᒍᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓕᕋᔭᕐᓂᕐᒥᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᕐᓂᒃᓴᒧᑦ ᓄᑖᖑᓪᓗᓂ ᐱᑕᖃᓪᓚᑦᑖᓕᕋᔭᕐᓂᖓᑕ ᖁᑦᓯᖕᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᖅᐸᓕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ. ᐃᓄᐃ ᑕᐱᕇᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᔅᑐᕐᑳᕐᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒃᓴᖃᖅᑎᑦᓯᔨᐅᕙᒃᑐᑦ ᑎᒥᖓ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᓯᕗᒻᒧᒋᐊᖅᑎᑦᓯᓯᒪᓕᕆᐊᒃᓴᒥᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᒃᓴᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᑖᒥᒃ ᐱᑕᖃᓪᓚᑦᑖᓕᖅᑎᑦᓯᓂᒃᓴᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᓯᒪᔭᖏᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ.” ᓇᐃᑖᓐ ᐆᐱᑦ, ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ, ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ.

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᖖᒐᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᓐᓂᑦ, ᒪᑭᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᖓᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᒐᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ. ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᓯᔨᐅᓗᑎᒃ ᓂᐱᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᓂᓕᒫᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᔨᐅᓂᐊᖅᓱᑎᒃ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᓯᒪᓕᕐᓂᒃᓴᒥᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᓕᐅᓕᖅᑐᓄᑦ.

“ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓂᕆᐅᓐᓂᕆᔭᐅᓪᓚᕆᒃᑑᓪᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖃᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑕᖃᓕᖅᑎᑦᓯᔪᓐᓇᕐᓂᖓ ᖁᑦᑎᒃᑐᒻᒪᕆᐅᒻᒪᑦ ᐊᓯᔾᔩᓯᒪᓕᕋᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᖅᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑕ ᒪᒃᑯᒃᑐᖏᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᒫᒥ. ᒪᒃᑯᒃᑐᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᖖᒋᓂᖃᒻᒪᕆᒃᑑᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᔨᐅᓕᕈᓐᓇᕐᒪᑕ ᐊᓯᔾᔩᓯᒪᓕᖅᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᒥᖕᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ. ᒫᔅᑐᕐᑳᕐᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒃᓴᖃᖅᑎᑦᓯᔨᖏᑕ ᑎᒥᖓᑦ ᖁᔭᓕᓂᖃᒻᒪᕆᒃᐳᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᕆᒪᒍᓱᒃᓱᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓯᒪᓕᕆᐊᒥᓐᓂᒃ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓄᑖᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᓂᖃᕐᕕᐅᓕᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓕᖅᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ ᑐᖖᒐᕝᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓂᕆᐅᖕᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ, ᐊᑐᕐᓂᖃᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖓᑎᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ, ᐱᕈᖅᑎᑦᓯᒋᐊᕐᕕᖃᖅᓱᑎᒃ ᐊᖏᔪᐊᓗᖕᒥᒃ ᓯᓚᑐᓂᖃᕐᕕᒋᔭᐅᔪᑐᖃᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑮᓯᒪᓕᕆᐊᖅᓱᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᑦᑑᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᖅᑯᑎᒋᔭᐅᓕᕋᔭᖅᑐᒧᑦ ᓈᒻᒪᑦᓯᐊᖅᑐᒥᒃ ᓯᕗᓂᒃᓴᖃᓕᖁᔨᓂᕐᒥ,” ᔨᓂᕗᕐ ᐳᕆᓇᓐ, ᐃᓱᒪᑕᖅ, ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ, ᒫᔅᑐᕐᑳᕐᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒃᓴᖃᖅᑎᑦᓯᔨᑦ ᑎᒥᖓᑦ