Skip to main content
ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑏᑦ

$845-ᒥᓕᐊᓐᑖᓚᓂᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᓂᒃ ᕿᑐᕐᖏᐅᖅᑎᑦᓯᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂᕐᒥᐅᓄᑦ

ᐊᐃᐱᕆ 7, 2022 – ᐋᑐᕙ, ᐋᓐᑎᐊᕆᐅ

ᐃᓄᐃᑦ ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᖁᑎᓂᒃ 2022 ᐅᑭᐅᖓᓂ ᕿᑐᕐᖏᐅᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓂᐊᖅᓱᑎᒃ $845-ᒥᓕᐊᓐᑖᓚᓂᒃ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ 7 ᐅᑭᐅᑦ ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᖏᓐᓂᑦ. ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᑦ ᐱᖓᓱᐃᖅᑕᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᐊᒥᓲᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖏᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᓂᑦ 2018-ᒥ $400-ᒥᓕᐊᓐᑖᓚᓂᒃ ᓴᓂᕐᕙᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᑭᐅᑦ ᖁᓕᑦ (10) ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᑖᑎᒍ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᕿᑐᕐᖏᐅᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ.

“ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐃᒡᓗᖁᑎᑖᕆᔭᐅᔪᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᒥᒐᓗᐊᓕᖅᓯᒪᖕᒪᑕ, ᑭᓯᐊᓂᓗ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᐊᕕᐅᕐᓇᖅᓯᓯᒪᓂᐅᔪᖅ ᑕᒪᒃᑭᑎᒍᑦ ᐊᔾᔨᖃᖖᒋᑦᑐᒥᒃ ᐱᓗᐊᓕᖅᓯᒪᖕᒪᑦ ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓯᒪᓕᖅᖢᓂ,” ᐅᖃᓚᐅᕐᐳᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑦ ᓇᐃᑖᓐ ᐆᐱᑦ. “ᑖᒃᑯᐊ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᕿᑐᕐᖏᐅᖅᑎᑕᐅᔪᖕᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᓯᕗᒻᒧᒋᐊᕈᑎᐅᔪᖕᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᓈᒻᒪᒃᑐᒃᑯᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐅᔪᓂ ᐃᒡᓗᖁᑎᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᒥᓲᓗᐊᖅᖢᑎᒃ ᐃᒡᓗᒥᐅᖃᑎᒌᓕᖅᓯᒪᓂᕐᓄᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓐᓂᖏᓪᓗ ᐊᒃᓱᕈᓗᐊᓕᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓄᑦ ᑎᒥᒃᑯᑦ, ᐃᓅᓯᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ.”

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ (ITK) ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᕐᒥᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ $227.6-ᒥᓕᐊᓐᑖᓚᓪᓗᐊᓂᒃ ᐱᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᐊᕐᒥᒐᒥᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᐅᑭᐅᒃ ᒪᕐᕈᒃ ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᓐᓂᐅᔪᓄᑦ ᑐᖖᒐᕝᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒥ ᐸᕐᓇᐅᑎᐅᔪᓄᑦ. ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᒃᓴᖏᓄᑦ ITK-ᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑐᖖᒐ-ᕕᖃᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᑎᒃ ᐃᒻᒥᓃᖃᑦᑕᖁᔨᖖᒋᓐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓄᑦ, ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒻᒥᓂᖄᑦᑕᖁᔨᖖᒋᓐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᑦ  ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᓕᓚᐅᖅᑐᑦ 2016-ᒥ, ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᑲᐅᑎᒋᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖅᑑᓗᑎᒃ ᐊᒃᑐᐃᓯᒪᓂᖃᓕᕈᑎᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ.

ᐊᒥᓱᕐᓚᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᓯᒪᓕᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᐅᖁᔭᖏᓐᓂ. ᐃᓛᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓴᓂᕐᕙᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐱᑕᖃᖖᒋᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᒋᕙᖅᐳᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᓄᑦ ᕿᑐᕐᖏᐅᖅᑎᑦᓯᓂᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕆᐅᖕᓂᖃᖅᑐᒍᑦ ᐊᖏᓂᖅᓴᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᒃᓴᖏᑕ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓂᐊᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪ ᑕᖅᑭᐅᓂᐊᖅᑐᓂ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂ.

  • $10.6-ᐱᓕᐊᓐᑖᓚᓪᓗᐊᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᓗᑎᒃ ᐋᓐᓂᖅᑎᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖏᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᐃᑦ, ᐃᑲᔪᕈᑎᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᖖᒋᑦᓯᐊᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖃᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᒻᒧᒋᐊᕈᑎᐅᓗᑎᒃ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᐅᔪᓄᑦ.
  • $209.8-ᒥᓕᐊᓐᑖᓚᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᑦ ᐅᑭᐅᑦ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᓄᑦ ᓇᓂᓯᓯᒪᓕᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓗᕕᖅᑕᐅᔪᕕᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᕕᐅᕙᒪᐅᖅᑐᓂ.
  • $29.6-ᒥᓕᐊᓐᑖᓚᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᑦ ᐅᑭᐅᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᐅᖁᔭᖏᓐᓄᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐅᔪᑦ ᐱᓗᐊᕈᖕᓃᖅᑎᑕᐅᒋᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᐅᒪᕝᕕᐅᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᓕᕐᓂᐅᔪᓄᑦ. ᓄᓇᒋᔭᑐᖃᕈᑦ ᓇᓗᓇᐃᓐᓂᖅᐸᐅᔪᒥᒃ ᐊᕙᑎᖓ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖃᓕᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᓕᒫᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐋᖅᑮᓯᒪᓕᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐋᖅᑭᐅᒪᓕᕈᑎᐅᔪᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᓂᒃᓴᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᖁᑎᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓗᒃᑖᖓᓐᓂ.

ᐸᕐᓇᐅᑎᐅᓯᒪᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᓕᕆᐊᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᓂᕆᔭᒃᓴᖃᖅᑎᑦᓯᕙᖕᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖁᑎᓂᒃ ᑐᓴᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕈᒪᑦᓯᐊᕐᒥᔪᑦ. ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑎᒌᖕᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᐅᔪᐃᑦ ᐅᐱᒍᓱᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᐅᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕿᒋᓂᐊᖅᑕᒥᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑕᐃᒪᐅᓕᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᓂᕿᒋᔭᒃᓴᒥᓐᓂᒃ ᐱᓯᒪᓕᕈᖕᓇᕐᓂᕐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕐᓂᐊᖅᐸᑕ. ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᓂᕿᒋᔭᒃᓴᒥᓐᓂᒃ ᐱᓯᒪᓕᕈᖕᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᔪᓚᐃ 2021-ᒥ, ᑎᓕᐅᕆᓯᒪᖕᒪᑕ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᓕᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᓂᕆᔭᒃᓴᖃᖅᑎᑦᓯᕙᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᓱᓕ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐳᒍᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓪᓗᑎᒍ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑎᒌᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᔪᑎᒍᑦ.

ITK-ᑯᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓯᒪᕗᑦ ᓴᐳᔾᔨᒋᐊᖅᑎᐅᓂᕐᒥᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᓂᖃᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᓄᑦ ᓴᓂᕐᕙᐃᕙᖕᓂᐅᔪᓄᑦ. ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓐᓇᐅᑉ ᐅᑭᐅᖓ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒍ ᒪᓕᒐᖁᑎᐅᔪᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᑕᖃᓕᕈᑎᐅᖕᒪᑕ ᓈᒻᒪᑦᓯᐊᖅᑐᑎᒍᑦ, ᐊᑭᑐᓗᐊᖖᒋᑦᑐᑎᒍᑦ, ᐊᒻᒪ ᒫᓐᓇᑲᐅᑎᒋᓂᖅᓴᒥᒃ ᓈᒻᒪᒃᑐᑎᒍᑦ ᐊᒃᑐᐃᓯᒪᓕᕈᑎᓇᔭᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑕᐃᒪᓗ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᐅᓕᕋᔭᖅᖢᑎᒃ. ᐱᓕᕆᓂᕗᑦ ᑲᔪᓯᑎᓯᒪᔭᖅᐳᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖃᖅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑎᒌᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᔪᓂᑦ.