Skip to main content
PublicationsUNDRIPᑐᓴᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑏᑦ

ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᓕᒫᓄᑦ ᓱᓕᓂᕋᕈᒻᒥ ᒪᓕᒐᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᔪᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ (ITK) ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᕐᔪᐊᖅ ᖄᖏᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕐᒪᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᓕᒫᓄᑦ ᓱᓕᓂᕋᕈᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᓕᒐᖓ 2021−ᒥ (UNDRIP) ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒥᕐᕈᐃᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐊᑕᖐᔪᒥᒃ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒡᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᓕᒫᓄᑦ ᓱᓕᕆᕋᕈᑎᖓ ᐱᕕᔾᔪᐊᖑᓂᖓ ᐃᓱᓕᑦᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᓯᖁᒥᑦᑎᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᖁᑎᑦᑎᓐᓄᑦ. ᒪᓕᒐᖅ ᒪᓕᓕᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᒃ “ᑐᓴᕋᓱᐊᖅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᒥᓂᔅᑕᐅᔪᓄᑦ” ᔫᓂ 2023−ᖑᖅᑳᖅᑎᓐᓇᒍ ᑕᒪᓐᓇ “ᑎᑭᐅᑎᓂᖅ ᑎᑭᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᓄᑦ” ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᓕᒫᓄᑦ ᓱᓕᓂᕋᕈᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᒪᓕᒐᖅ ᒪᓕᓕᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ “ᐱᓕᕆᓇᓱᐊᕆᐊᓖᑦ ᐊᔪᕐᓇᙱᓐᓂᓕᒫᖓᓂᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᒪᓕᒐᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᖕᒪᖔᑦ ᓱᓕᓂᕋᕈᑎᒥᒃ.”

ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓗᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᑎᑭᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ (ITK) ᑐᓴᖃᑎᒌᒍᑎᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᑯᓂᖓ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕈᑎᓂᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᒪᐃ 2022−ᒥ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒧᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕈᑎᑦ ᑐᕌᒐᖃᖅᑐᑦ ᒪᓕᖓᒃᓴᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐊᒐᕐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐱᑕᖃᓕᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᒪᓕᒐᒃᓴᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᐃᓚᑰᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓚᓕᐅᑎᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᓯᖁᒥᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᖅᑕᐅᕙᒃᑐᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ.

ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕈᑎᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᖁᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒐᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᐅᓂᕕᓂᖏᑦ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖃᕐᕕᖕᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓂᒃ (ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 12), ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓗᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᓄᓇᓂᖔᖅᑐᑦ ᒪᓕᖓᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᐃᑦ−ᑭᒡᓕᖏᓐᓂᒃ ᓄᒃᑕᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᖔᖅᑐᑦ ᓄᓇᓂ (ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 36), ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓛᒃᑰᖅᑐᒥᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒋᐊᒃᑲᐃᔨᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᖏᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖁᑎᕗᑦ (ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 2).

ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕈᑎᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᐊᕋᓱᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐊᓂᒍᐃᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓪᓗᓂ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᓴᓇᕝᕕᖏᓐᓂ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐱᔪᒪᓂᖃᕐᓂᕐᓂᒃ ᐊᑕᖏᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᓱᓕᓂᕋᕈᑎ. ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᕗᑦ ᓱᓕᔪᒥᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᓕᒫᓄᑦ ᓱᓕᓂᕋᕈᑎᖓ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖕᒪᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᐋᒃᑳᖅᓯᒪᓗᑎᒡᓗ ᐃᓚᐃᓐᓈᕆᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓕᐅᕆᓂᕐᒥᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᑐᐃᓐᓇᖁᓇᒍ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᐅᓗᑎᒃ, ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔪᒪᔭᐅᓗᑎᒃ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ, ᓂᕆᐅᒃᑐᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓪᓚᑦᑖᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᓪᓚᕆᒍᒪᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐊᓯᔾᔨᐅᑏᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐊᖓᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᓖᑦ ᒪᓕᓕᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒐᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᓕᒫᓄᑦ ᓱᓕᓂᕋᕈᑎᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑎᑭᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᑎᑭᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᑦ.

ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᓕᒫᓄᑦ ᓱᓕᓂᕋᕈᒻᒥ ᒪᓕᒐᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᔪᑦ