Skip to main content
UNDRIPᑐᓴᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑏᑦ

ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᓕᒫᓄᑦ ᓱᓕᓂᕋᕈᒻᒥ ᒪᓕᒐᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᔪᑦ

ᒫᔾᔨ 21, 2023 – ᐋᑐᕙ, ᐋᓐᑎᐊᕆᐅ

ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒡᔪᐊᖓᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᔫᓇᐃᑎᑦ ᓃᓴᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖏᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᖏᑕ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᒪᓕᒐᖁᑎᖓᓐᓂᒃ 2021-ᒥ. ᐃᓗᐃᒃᑲᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕐᓂᖃᖅᑐᑎᒍᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑕ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᔫᓇᐃᑎᑦ ᓃᓴᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖏᓐᓂ ᓱᓕ ᐃᖏᕐᕋᓕᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᓱᓕᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᖏᓂᒃ ᓯᖁᒥᑦᑎᓯᒪᓕᖃᑦᑕᖁᔨᖖᒋᓐᓂᕐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐸᒃᑐᓂᑦ.

ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᓯᒪᓕᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᔫᓂ 2023 ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᓕᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ “ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᒥᓂᔅᑕᒋᔭᐅᔪᑦ” “ᑐᕌᕐᕕᒃᓴᐅᔪᒪᓕᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᑎᑭᑎᑦᑎᑎᓯᒪᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ” ᔫᓇᐃᑎᑦ ᓃᓴᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖏᓂ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᒪᓕᒐᖁᑎᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᒻᒥᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑕ ᒐᕙᒪᐅᔪᑦ “ᑕᒪᐃᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᓯᒪᓕᕐᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᖁᔭᖁᑎᐅᔪᑦ ᒪᓕᑦᓯᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᓂᒃ.”

ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓂᐊᖅᐸᑕ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒥᖅᑲᕈᑎᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᐅᖅᑑᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᓂᖃᑎᖃᕈᑎᒥᓐᓂᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᒃ ᒪᐃ 2022-ᒥ ᐃᓕᔭᐅᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕆᐊᖏᑕ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓄᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᖅᑐᒃᓴᑦ, ᑲᑎᖅᓱᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᔫᓇᐃᑦ ᓃᓴᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᓯᒪᓂᖏᑦ , ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖁᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᖁᑎᓄᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᐃᓚᑰᓂᖃᕐᕕᐅᔪᑦ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖁᑎᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᖁᑎᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᖏᓂᒃ ᓯᖁᒥᑦᑎᓯᒪᓕᖃᑦᑕᖁᔨᖖᒋᓐᓂᕐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐸᒃᑐᓂᑦ.

ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᐅᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓲᕐᓗ ᐱᑕᖃᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐱᖁᔭᖁᑎᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᑕ ᑕᑯᔭᖅᑐᐃᕝᕕᖃᕐᕕᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᓴᓇᕝᕕᖏᓐᓂᑦ (ᐃᓚᖏᑦ 12), ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑕ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᑖᕆᐊᖅᓯᒪᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖁᑏᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓕᕐᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑭᒡᓕᒋᔭᖓᒍᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑖᕆᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑕ (ᐃᓚᖏᑦ 36), ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑕᖃᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑕ ᐃᓛᒃᑰᖓᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᖃᕐᓂᖏᑕ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᓚᒃᑎᐅᕙᒐᔭᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᑦᑕ (ᐃᓚᖏᑦ 2).

ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᖅᑐᑦ ᐊᓯᑦᔨᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᑦᔨᖅᑕᐅᓂᐊᕈᑎᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᑕᐅᓯᖅ ᑭᓯᒥ ᐋᖅᑭᒃᓱᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑎᒋᓪᓗᒍ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ.

“ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔭᐅᔪᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᑦ ᐱᓕᕆᓂᖃᕈᒪᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓂᒃ ᐃᓗᐃᒃᑲᐅᔪᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖅᑐᑎᒍᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᐅᓯᒪᔪᓄᑦ,” ᐅᖃᖅᓱᓂ ᓇᐃᑖᓐ ᐆᐱᑦ, ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ. “ᓱᓕᔫᓂᕋᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᑐᖖᒐᕝᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑕ ᔫᓇᐃᑎᑦ ᓃᓴᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᒻᒪᑕ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕆᐊᖃᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ, ᑐᖖᒐᕝᕕᐅᓕᖅᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᖏᓪᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓯᒪᓕᕈᒪᓂᐅᔪᑐᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᓕᖅᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᖖᒋᓪᓗᑎᒃ.

“ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓂᕆᐅᒃᐳᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓯᒪᓂᐊᕐᒪᑕ ᑕᐃᒪᐅᓪᓚᕆᒃᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓂᒃ ᒐᕙᒪᐅᔪᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓐᓂ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᖁᔭᖁᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᖁᑎᑦ ᑕᐃᒪᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᒪᓕᑦᓯᐊᓕᕐᓂᐊᖅᐸᑕ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᖁᔭᖁᑎᐅᔪᑦ ᔫᓇᐃᑎᑦ ᓃᓴᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖏᓐᓂ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᕌᕐᕕᐅᓕᕈᒪᔪᓄᑦ ᑎᑭᓯᒪᓕᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐸᑕ.”

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ (ITK) ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᕗᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ 70,000-ᓗᐊᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᖃᖅᑑᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ, ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᒋᔭᑐᖃᖓᓐᓂ. ᐃᓚᖃᖅᐳᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂ (ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ), ᓄᓇᕗᑦᒥ, ᓄᓇᕕᒃᒥ (ᑯᐃᐸᒃ ᑕᖅᕋᖓᓂ), ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦᒥ (ᓛᐸᑐᐊᕆᐅᑉ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ).

ᑖᒃᑯᓄᖓ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᕈᓐᓇᖅᐳᑦ

ᐸᑦᑐᐃᓴ ᑎ’ᓲᓴ
[email protected]; 613-292-4482