Skip to main content

Inuit Tapiriit Kanatami 2020-2023 Qanuqtuurutinga ammalu Qanuiliurutiqarniarningita parnautingit aaqqiisuunguvut katujjiqatigiip pinasuagarimmarinniaqtangingnik tavvani pingasunut arraagunut akuniutigijuq. Taanna titiqqaq tukimuattittigutauvuq Inuit Tapiriit Kanatami katimajingita uattiqullugit ammalu qaujisaqullugit katujjiqatigiingujuup pivallianinganik. Aaqqiisimangmijuq saqqijaarjuumitittigutimik atuliqtittivalliatilluta titiqqap pinasuagangingnik, qanuiliuqutigijaujariaqarutinginingk, ammalu aulattijariaqarnittinnik. atuliqtitauninga Inuit Tapiriit Kanatami 2020-2023 Qanuqtuurutinga ammalu Qanuiliru- tiqarnirmut Parnautinga tukimuarutigijausuunguvuq tautunnguaqtatinnut aturumalaaq- tavut ammalu pinasuagattinnut:

  • Tautunnguaqtavut aturumalaaqtavut: “Inuit Kanatamiutaujut ajurunniirlutit piquqsatiarlutillu iligiinnitigut ammalu nangminiqsurumanitigut”
  • Pinasuagavut: “Inuit Tapiriit Kanatami kanatalimaarmi nipigijauvuq sapummillu- tit ammalu sivumuattitillutit Inuit Kanatami pijunnautingingnik ammalu piliriari- jumajangingnik.”