Skip to main content

ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦᒥᐅᑕᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓱᒪᑕᐅᔪᖅ ᓵᓚᒃᓴᐅᑎᑖᕐᑐᖅ 2023-ᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᔪᖖᒋᑦᑎᐊᖅᑑᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕈᑎᖓᓐᓂᒃ

By ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑏᑦ

ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᕙᕗᑦ ᔫᓕ ᑎᒃᑯᕐ ᓇᐃᓂ, ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦᒥᐅᑕᐅᔪᖅ, ᓵᓚᒃᓴᐅᑎᑖᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ 2023-ᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᔪᖖᒋᑦᑎᐊᖅᑑᓂᖓᓐᓄᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖓᓐᓂᒃ.

Read More

ᑲᓇᑕᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓂᕈᐊᖅᖠᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᓄᑖᒥᒃ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᓂᐊᖅᑐᒥᒃ

By NIYC Opportunities, ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑏᑦ

ᑲᓇᑕᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ (NIYC) ᓂᕈᐊᖅᖠᓯᒪᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᓲᓯ-ᐋᓐ ᑲᑦᓗᒃ ᑲᖏᖅᓱᒃ, ᓄᓇᕕᖕᒥᐅᑕᒥᒃ ᓄᑖᖑᓪᓗᓂ ᐊᖏᔪᖅᑳᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ 2023-ᒥᑦ 2025-ᒧᑦ ᐃᓂᖃᖅᑎᑕᐅᓗᓂ.

Read More