Skip to main content

ᑲᓇᑕᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓂᕈᐊᖅᖠᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᓄᑖᒥᒃ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᓂᐊᖅᑐᒥᒃ

By NIYC Opportunities, ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑏᑦ

ᑲᓇᑕᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ (NIYC) ᓂᕈᐊᖅᖠᓯᒪᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᓲᓯ-ᐋᓐ ᑲᑦᓗᒃ ᑲᖏᖅᓱᒃ, ᓄᓇᕕᖕᒥᐅᑕᒥᒃ ᓄᑖᖑᓪᓗᓂ ᐊᖏᔪᖅᑳᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ 2023-ᒥᑦ 2025-ᒧᑦ ᐃᓂᖃᖅᑎᑕᐅᓗᓂ.

Read More

ᐃᓄᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒋᐊᕈᑎᖓᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᐃᒻᒥᓃᖃᑦᑕᖁᔨᖖᒋᓐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒡᔪᐊᖓᓂ

By NIYC Opportunities, ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑏᑦ

ᐊᕐᕕᓂᓕᖕᓂᒃ (6) ᐅᑭᐅᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᕈᑎᖃᓕᕐᓂᖓᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕕᖏᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒻᒥᓃᖃᑦᑕᖁᔨᖖᒋᓐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ

Read More