Skip to main content

Establishing an Indigenous Human Rights Commission and Tribunal

By ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑏᑦ, Publications, UNDRIP

Inuit Tapiriit Kanatami and the Métis National Council have co-authored this paper to identify how an Indigenous human rights commission and tribunal should be established and constituted based on the tools and authorities available in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act as well as in Canadian law.

Read More

ᖃᓄᐃᓕᖓᖁᔨᓂᖏᖕᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ—ᐋᖅᑮᓗᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᒥᓴᙵᓂᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑎᒍᑦ ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᓯᒪᓂᖏᖕᓂᒃ ᐱᖁᔭᕐᒥᒃ

By Publications, UNDRIP

ᑖᒃᑯᐊ ᖃᓄᐃᓕᖓᖁᔨᓂᖏᑕ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᓕᐊᕆᓯᒪᔭᕗᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᕗᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᖁᔭᖏᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᖁᔭᖓᓂ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᓄᓇᕐᔪᐊᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᓯᒪᓂᖏᖕᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᖕᓂᒃ. ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᐅᖅᐳᑦ ᓂᕆᐅᓐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᖁᔭᐅᔪᓂᒃ ᖃᓄᑎᒋ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᖅᑎᑕᐅᓇᓱᐊᕐᓂᖏᖕᓂᒃ ᐱᖁᔭᑉ, ᐃᓕᓴᖅᓯᒪᓪᓗᑎᓪᓗ ᐱᖁᔭᖅᑎᒍᑦ ᐃᓗᓕᕆᔭᖏᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖃᓯᐅ- ᑎᖁᔭᖏᑦ ᐱᖁᔭᒃᓴᒥ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᒋᓪᓗᑎᑦ ᓂᕆᐅᓐᓂᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᒋᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖓᑕ ᐊᐅᓚᓂᖓᓂᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᖃᓄᐃᓕᖓᖁᔨᓂᑦᑕ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᕆᓯᒪᔭᕗᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᕆᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔫᖕᓂᒃ 2017- ᖑᑎᓪᓗᒍ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᒋᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᖁᔨᓂᑦᑕ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖃᕆᐊᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᐅᔪᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᒋᔭᐅᓯᒪᔫᒃ ᑎᑎᖅᑳᒃ ᐋᖅᑭᓱᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔫᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᒍᑕᐅᖏᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᓄᐃᓕᖓᖁᔨᓂᖏᑦ ᐱᖁᔭᒃᓴᓕᐊᕆᔭᐅᔪᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ.

Read More

ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᓕᒫᓄᑦ ᓱᓕᓂᕋᕈᒻᒥ ᒪᓕᒐᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᔪᑦ

By UNDRIP, ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑏᑦ

ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒡᔪᐊᖓᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᔫᓇᐃᑎᑦ ᓃᓴᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖏᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᖏᑕ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᒪᓕᒐᖁᑎᖓᓐᓂᒃ 2021-ᒥ. ᐃᓗᐃᒃᑲᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕐᓂᖃᖅᑐᑎᒍᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑕ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᔫᓇᐃᑎᑦ ᓃᓴᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖏᓐᓂ ᓱᓕ ᐃᖏᕐᕋᓕᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᓱᓕᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᖏᓂᒃ ᓯᖁᒥᑦᑎᓯᒪᓕᖃᑦᑕᖁᔨᖖᒋᓐᓂᕐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐸᒃᑐᓂᑦ.

Read More

ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᓕᒫᓄᑦ ᓱᓕᓂᕋᕈᒻᒥ ᒪᓕᒐᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᔪᑦ

By Publications, UNDRIP, ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑏᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ (ITK) ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᕐᔪᐊᖅ ᖄᖏᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕐᒪᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᓕᒫᓄᑦ ᓱᓕᓂᕋᕈᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᓕᒐᖓ 2021−ᒥ (UNDRIP) ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒥᕐᕈᐃᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐊᑕᖐᔪᒥᒃ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒡᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᓕᒫᓄᑦ ᓱᓕᕆᕋᕈᑎᖓ ᐱᕕᔾᔪᐊᖑᓂᖓ ᐃᓱᓕᑦᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᓯᖁᒥᑦᑎᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᖁᑎᑦᑎᓐᓄᑦ.

Read More

ᖃᓄᐃᓕᖓᖁᔨᓂᖏᖕᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ—ᐋᖅᑮᓗᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᒥᓴᙵᓂᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑎᒍᑦ ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᓯᒪᓂᖏᖕᓂᒃ ᐱᖁᔭᕐᒥᒃ

By Publications, UNDRIP

ᑖᒃᑯᐊ ᖃᓄᐃᓕᖓᖁᔨᓂᖏᑕ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᓕᐊᕆᓯᒪᔭᕗᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᕗᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᖁᔭᖏᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᖁᔭᖓᓂ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᓄᓇᕐᔪᐊᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᓯᒪᓂᖏᖕᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᖕᓂᒃ. ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᐅᖅᐳᑦ ᓂᕆᐅᓐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᖁᔭᐅᔪᓂᒃ ᖃᓄᑎᒋ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᖅᑎᑕᐅᓇᓱᐊᕐᓂᖏᖕᓂᒃ ᐱᖁᔭᑉ, ᐃᓕᓴᖅᓯᒪᓪᓗᑎᓪᓗ ᐱᖁᔭᖅᑎᒍᑦ ᐃᓗᓕᕆᔭᖏᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖃᓯᐅ- ᑎᖁᔭᖏᑦ ᐱᖁᔭᒃᓴᒥ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᒋᓪᓗᑎᑦ ᓂᕆᐅᓐᓂᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᒋᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖓᑕ ᐊᐅᓚᓂᖓᓂᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᖃᓄᐃᓕᖓᖁᔨᓂᑦᑕ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᕆᓯᒪᔭᕗᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᕆᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔫᖕᓂᒃ 2017- ᖑᑎᓪᓗᒍ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᒋᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᖁᔨᓂᑦᑕ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖃᕆᐊᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᐅᔪᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᒋᔭᐅᓯᒪᔫᒃ ᑎᑎᖅᑳᒃ ᐋᖅᑭᓱᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔫᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᒍᑕᐅᖏᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᓄᐃᓕᖓᖁᔨᓂᖏᑦ ᐱᖁᔭᒃᓴᓕᐊᕆᔭᐅᔪᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ.

Read More