Skip to main content
AnnouncementsTusaqtitsijjutiit

Inuit Tapiriit Kanatami parnaksimaliqtut gavamatuqakkunnik piliriqatiqariaminnik atuliqtitausimalirniksangita United Nation-kut Nalunaiqsijjutingannik Maligaqutinut Piliriangulirniaqtunut Parnautiliangusimajunik

By June 21, 2023 No Comments

June 21, 2023 – Ottawa, Ontario

Inuit Tapiriit Kanatami quviasugutiqaqtut pijariiqtausimalirningita piliriangulirniaqtunut parnautiliarijanginnik gavamatuqakkut tikiutisimalirniarniarnirminnut turaarviksaqutigijauliqtunut United Nation-kut Nalunaiqsijjutingat Nunaqaqqaaqsimajuit Pijunnautiqarninginnut. Pijariiqtausimalilaurningit piliriangulirniaqtunut parnautiliangusimajut Iqqaqtuijilirijikkunnut Minister-gijaujumit qaujigiarvigiqattaqsuningit ammalu piliriaqaqatigillunigit nunaqaqqaaqsimajuit ammalu asingit gavamatuqakkunni Minister-gijaujut piqujaqtigut piliriarijariaqarmagit maliklugit uqaqtausimaningit United Nation-kut Nalunaiqsijjutingat Nunaqaqqaaqsimajuit Pijunnautiqarninginnut Maligaqutinginni.  Inuit Tapiriit Kanatami taakkuninga maligarjuaqutinik aaqqiksuiqatiqalauqtut gavamatuqakkunnit ilagiqaqsugit Inuit sivulliqpautitauqujanginnut uqaqtausimajunut aviktuqsimaninginnik taakkunani piliriangulirniaqtunut parnautini ammalu pijjutigijauluaqsutik piliriangulirniaqtunut parnautini aaqqiktausimalilauqtunik turaangatitausimallutik ikajurniqaqtitauniaqtunut tamainnut Nunaqaqqaaqsimajutuqaujunut.

Piliriangulirniaqtut Inuit sivulliqpautitauqujanginnut uqaqtausimallutik piliriangulirniaqtunut parnautini atuliqtitauniaqtut Inuit-Gavamatuqakkut Piliriaqaqatigiingninginnut Katimajiralaatigut pilirianguninginni gavamatuqakkut iqqanaijarvinginnit ammalu Inuit Angirutitigut Katujjiqatigiingujunit. Taakkua aviktuqsimaninginni uqaqtausimajut ilaqaqput pilirianguliriaqaqtunik sivummugiaqtitausimaliqullugit Inuit sivulliqpautitauqujangit suurlu aaqqiktausimalirlutik Inuit-Gavamatuqakkut Piliriaqaqatigiingninginnut Katimajiralaat atainnaqtumik katimajiralaangulirniarlutik, iluikkaullugit gavamakkut atuliqtittivalliaqullugit Inuit-Gavamatuqakkut Aaqqiksuiqatigiingningit Tunngavviqutigijaujunik ammalu Inuit Nunanganni Maligaqutinik, ammalu aaqqiksuinirni gavamatuqakkut Inuit ilinniarnilirininginnut maligaqutiujut.

Aviktuqsimaningit 5-nga United Nation-kut Nalunaiqsijjutingat Maligaqutini uqaqtausimammata gavamatuqakkut piliriaqaliriaqarningita tamainnik pilirianguliriaqaqtunik, qaujigiarvigivaklugit ammalu ikajuqtigilugit Nunaqaqqaaqsimajuit, maliktitausimalirlutik Canadami piqujaqutigijaujunik nalunaiqtausimallutik United Nation-kut Nalunaiqsijjutinginik. Inuit Tapiriit Kanatami taimali pisimalirasulilauqput gavamatuqakkut piliriniqalirniarnirminnik piliriangulirniaqtunut parnautinik uqaqsimaliqullugit aaqqigiaqtauniarningita taimaulianiksutik maligarjuaqutinik uvvaluunniit aaqqiksuiniarningita nutaangullutik maligarjuaqutinik uqaqtausimaningit atjigijauliqtitaulutik Canadami piqujarjuaqutinut pijunnautiqarnirnut nalunaiqtausimajunut United Nation-kut Nalunaiqsijjutinginut. Sivulliqpautitausimaliqulaurattigu, asingillu, pijunnautigijaujut turaangatillugit nunarjuamit nunarjuamut itirunnaqtitauvanniujunut ammalu asianut nunarjuamut nuktiqsimalirunnarnirnut (Ilangit 36), utiqtitausimaliriaqarningita Nunaqaqqaaqsimajuit timingita inuujungniiqsimalilauqtut ammalu nangminiqutigijangita (Ilangit 12) ammalu isulitittisimalirnirmut akiraqtuiniuvaktunik Nunaqaqqaaqsimajunik ammalu akiraqtuiliqujinnginnirnut nunaqaqqaaqsimajunik (ilangit 2).

Inuit uqakkannilirivut United Nation-kut Nalunaiqsijjutingit nalunaijausimammata taimaujariaqaqsutik kukkutuinnait pijungnautiqarninginik Inuit pijungnautiqaqataummata, pisimalirumaniunngimmata maligaqutilirinirmi turaagarijaujunut. Ilaalu quviasugutiqaraluaqsuta ilanginik piliriangulirniaqtunik piliriaksaqalirniujunut nutaatigut maligarjualirinirmi piliriangulirumaniujunut, gavamatuqakkut anginiqsamik pilirijumaniqariaqarmata ammalu kajusitittisimalutik piliriniqalirlutik piqujarjuatigut piliriaksarijamingnik atjigijauliqtittiniarnirminni Canadami piqujarjuaqutiujuni uqaqtausimaninginnik pijunnautiqarniujunut nalunaiqtausimajunik United Nation-kut Nalunaiqsijjutinginni. Pijungnautigijaujut nalunaiqtausimaliqtut United Nation-kut Nalunaiqsijjutinginit atuliqtaujunnarniarmata kisiani tukiliuqtausimalirutik maligatigut pijunnautiqarniuninginnut ammalu ilijausimalirlutik ammalu atuliqtitausimalirlutik. Inuit pijunnautiqarningit mikiniqsaulutik pijunnautigijaujuunngimmata ammalu ajjigijautitaulutik mianirijausimaniqariaqaqsutik suurlu asingita Canadamiungujut pijungnautigijangit mianirijauniqarningititut. Suli nalunaiqtausimanngimmata qanuq gavamatuqakkut tamatuminga piliriaksarijamingnik piliriniqalirniarmangaata.

Ingirrattiaqtitaulirajarninga United Nation-kut Nalunaiqsijjutingat Maligaqutit ilijausimalirlutik pijungnautigijavut sulijuuniqaigutiuniarmata, anginiqsaujumik, imanna gavamatuqakkut Inungnik ammalu asinginik Nunaqaqqaaqsimajunik piliriqatiqarumaninginnik uvvaluunniit piliriaqaqatiqarumannginninginnik pigiaqtittisimalirajarnirmik tilijausimalirajartunik katimajiuqujaulutik uvvaluunniit naalaktiulirajaqtunik tamakkuninga piliriangujunut. qaujiqattaqsimaliratta naammaktutigut nautsiqtugausimanngitillugit ammalu atuliqtitausimanngitillugit, silarjualimaami kikkutuinnait pijungnautiqarninginnut angirutiliangusimajut aaqqigiaqtausimallutik Canadamit naammaktutigut aktuiniqaqsimaliqpanngmmata nunaligijaujunik. Angiluaqtumik sanirvaqtausimalituinnaqpaktut gavamaujunit, taimalu Inuit pilirijjusiuvaktutigut ilainnaaqtitauliqpaksutik ammalu kikkutuinnait pijunnautigijaraluangit siqumitausimaliqpaksutik suurlu aanniaqsiurtilirinirni pisimalirunnariaqarnimingnik, imittiarmik imiqaqtitaujariaqarnirnit ammalu salumatsiaqtumiititaujunnariaqarnirnit, ammalu niqigijaksaminnik pisimalirungnaqtitaulutik.

Niriungniqaqtugut pigiaqtitausimalirniksangita pimmariutiullutik piliriangulirniaqtunut parnautiliangusimajut atuliqtitauniksanginnik, pilirianguvallianingitigut kajusiinnaqtitausimalutik ammalu gavamaujuit piliriaqarningitigut gavamatuqakkunni iqqanaijarviujunit ingirrattialiqtitausimalutik.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act Action Plan (English only)