Skip to main content
Tusaqtitsijjutiit

Inulimaanut Matuinngatitaullutik Titiraqtangit Inuit Tapiriit Kanatami Tusaqtittisimaliriarutigillugit Canadamiunut Saglujjutiqaqsimallutik Inuuniraqsimalauqtunnut

Ukiungusaalauqtuni, Canadamiut amisurjuammarialungnit sulinngitsutik ilagijauqataunirautinik Nunaqaqqaaqsimajunut nalunaiqsivviuqattaqsimaliqput. Tamakkua piliriniusimajut aturnirlugutiullutik uqaqtauqattaqsimammata qaujimajaullarinnginningitigut amisunit Canadamiunit pijjutigillugit Nunaqaqqaaqsimajuit kikkuunninginnut. Saglujjutiqaqsutik ilagijauqatausimaniraqsimajut asijjiivalliagajumata unikkaarisimajaminnik ammalu sanngisaqsutik nilliatittittailiniqaliqpaksutik taikkuninga qaujititaullarigumaniraqtunik.

Taakkua titiqqat titiraqtausimammata tusaumajauliqullugit piliriarijausimaliqtunik NunatuKavut Nunaliujumi Katimajigijaujunit (NCC) piliriangujunut ilauqatauliqullugit gavamatuqakkunnit sivuliqtigijaujuit, silattuqsaqvingni iqqanaijaqtigijaujuit, ammalu Canadamiutaujuit sivummugiaqtitausimaliqullugit maligaqutinik siqumittisimallutik ilagijauqatauniraqsutik nalunaiqsisimajjutiqalauqtunut Inuit pijunnautigijanginnut ammalu inuuqatigiingujunut. NCC-kut qiniliqsimajut pisimaliriaksaminnut nunalirinirnit ammalu pijunnautiqarniujunut maligatigut ilagijaullattaaqtuuninginnut nunaqaqqaaqsimajunit ammaluasingitigut pisimalirasuarniusimanirnut amigalianiktuullutik kiinaujaqutiksarijaujunit turaangatitausimallutik ikajuutiksauniarninginnut Inungnut, Iqqilingnut, ammalu Allangajunut.

Atangirlugit titiqqat uqalimaarlugit uvani:

Inulimaanut Matuinngatitaullutik Titiraqtangit Inuit Tapiriit Kanatami Tusaqtittisimaliriarutigillugit Canadamiunut Saglujjutiqaqsimallutik Inuuniraqsimalauqtunnut

Asingit tusagaksait:

Inuit Nunanganni Maligaqutingat

October 2021 Titiqqat Canadami Angijuqqaarjuarmut

September 2023 Katimajit Kajusitisimajangit Piqujivungaarutilianut