Skip to main content
ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑏᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ (ITK) ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᓄᑦ (CIHR) ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᓄᑕᐅᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖓᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᕐᓂᕐᒥᓐᓄᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ

By March 24, 2022 No Comments

ᐋᑐᕙ, ᐋᓐᑎᐊᕆᐅᒫᔾᔨ 24, 2022 

 

ᐅᓪᓗᒥ, ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᐳᕙᒡᓗᓕᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᕆᔭᖓᓂ 22, ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ (ITK) ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑦ ᓇᐃᑖᓐ ᐆᐱᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓴᐃᔭᕐᕕᐅᔪᐃᑦ (CIHR) ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑦ ᓘᑦᑖᖅ ᒪᐃᑯᓪ ᔩ. ᓯᑐᕌᖕ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᓚᐅᖅᑐᒃ ᓄᑕᐅᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᒥᓐᓄᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋ ᐃᓄᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᖖᒋᑦᓯᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓚᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐳᕙᒡᓗᓕᖃᑦᑕᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖅᑕᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ.

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19ᒥᒃ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒥᐅᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᓯᒪᑎᓪᓗᑕ, ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ (ITK) ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓴᐃᔭᕐᕕᐅᔪᐃᑦ (CIHR) ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᓴᖖᒋᒃᑎᒋᐊᖅᑎᑦᓯᓯᒪᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᖖᒐᕝᕕᖁᑎᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒥ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᐅᖁᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓚᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐳᕙᒡᓗᓕᖃᑦᑕᕐᓂᐅᔪᑦ ᓄᖑᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᔪᒥᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᒪᕐᕉᓪᓗᑎᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ-ᑲᓇᑕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᑉ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ (2021-2025) ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓐᓄᑦ, ᐅᑭᐅᑦ ᑕᓪᓕᒪᑦ (5) ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂ, ᑕᒪᕐᒥᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᓯᒪᓕᕈᒪᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᓂᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒥᓐᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᕙᒃᑐᓄᑦ (NISR). ᓴᖖᒋᓂᖃᑦᓯᐊᖅᑑᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖃᒌᒍᓐᓇᕐᓃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓗᐊᖅᑑᓕᖅᓯᒪᕗᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᑐᑭᓯᕙᓪᓕᐊᓂᑦᑎᓐᓂ ᓇᐅᒃᑰᕐᓗᑕ ᐱᓕᕆᓂᐅᕙᒋᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᓄᑖᖑᓪᓗᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᐅᔪᓄᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᔪᖅ-19ᒥᑦ.

ᐃᑲᔪᖅᑐᕐᓯᒪᓪᓗᒍ ᐸᕙ’ᓗᓕᖃᑦᑕᕐᓂᐅᔪᑉ ᓄᖑᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᒃᓴᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᖏᓐᓂ, ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐆᐱᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᓯᑐᕌᖕ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᖃᑎᒌᓚᐅᕐᑐᒃ ᐃᓱᒪᑕᐃᑦ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕈᑎᖃᕐᓂᖓᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᒐᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒍ ᐳᕙᓪᓗᓕᖃᑦᑕᕐᓂᐅᑉ ᓄᖑᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᕕᒃᓴᖓᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᖏᓐᓂ ᕕᑉᕈᐊᕆ 2020-ᒥ. ᑖᓐᓇ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕐᓂᐅᔪᖅ  ᑲᑎᕝᕕᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᐃᓱᒪᒃᑲᕐᔪᐊᒻᒪᕆᖕᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᒐᐅᓕᖁᓪᓗᒍ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖃᕐᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑎᒌᒋᐊᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐳᕙᒡᓗᓕᖃᑦᑕᕐᓂᐅᑉ ᓄᖑᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᕕᒃᓴᖓᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ. ᐃᓛᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᕈᓐᓇᕐᓂᐅᔪᖅ ᐊᑐᓕᖅᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᑭᖑᕙᕆᐊᖅᓯᒪᓕᓚᐅᕐᒪᑕ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᓕᕐᕕᒃᓴᖏᑕ ᕕᑉᕈᐊᕆ 2020-ᒥ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕐᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖓᓄᑦ, ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᕈᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᐳᕙᒡᓗᓕᖃᑦᑕᕐᓂᐅᑉ ᓄᖑᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᖏᓐᓂ ᓱᓕ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᒃᓴᕆᔭᐅᕗᖅ ᑕᒪᒃᑭᓐᓂᑦ ITK-ᑯᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ CIHR-ᑯᓐᓂᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ (ITK) ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒋᔭᐅᕗᑦ 65,000-ᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ. ᑲᓇᑕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓴᐃᔭᕐᕕᐅᔪᐃᑦ (CIHR), 13-ᖑᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖃᖅᑑᓪᓗᑎᒃ, ᑲᓇᑕᒥ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᔨᐅᕙᒃᒃᓱᑎᒃ ᓴᓇᕝᕕᐅᕗᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ.

ᑲᑐᔾᔨᓂᖃᕐᓗᑕ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᕋᑦᑕ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥ ᖃᓄᐃᓕᖓᓐᓂᐅᓕᕋᔭᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᒋᐊᖅᓯᒪᓕᕋᔭᕐᓂᕐᒥᒃ ᖃᓄᐃᖖᒋᑦᓯᐊᖅᑑᓗᑎᒃ ᓯᕗᓂᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᖏᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᖃᓕᕈᒫᖁᓪᓗᒋᑦ.