Skip to main content
Tusaqtitsijjutiit

Quviasugutigijauninga Nunaqaqqaaqsimajuit Uqausingita Tariup Sigjanginit Tariup Sigjanginut Tariup Sigjanginut

By February 21, 2022 No Comments

Ottawa, February 21, 2022

Uplumi, Silarjualimaami Nunaqaqqaaqsimajut Uqausingata Uplurijangani, Honourable Pablo Rodriguez, Minister-gijaujuq Canadami Piusituqalirijikkunnut, Canadami Isumatammarik RoseAnne Archibald  Iqqiliit Katujjiqatigiinginni, Angijuqqaaq Natan Obed Inuit Tapiriikkunnut Kanatami ammalu Angijuqqaaq Cassidy Caron Allangajut Canadami Katimajinginnut katinniqaqsimallutik nalunaiqsijjutiqalauqtut nalunaikkutarijauniaqtumut pigiaqtitausimaningata Silarjualimaami Ukiut Qulinut Nunaqaqqaaqsimajuit Uqausinginnut (2022-2032), nalunaijaqtausimalilauqtumut United Nation-kut Ilinniarnilirinirmut, Qaujisainiuvaktunut ammalu Piusituqalirinirmut Katujjiqatigiinginnit (UNESCO), pijjutauluaqsuni saqqitausimalilauqtumut 2019-mi Silarjualimaami Nunaqaqqaaqsimajuit Uqausingita Ukiurijanganut.

Quliuniaqtunut ukiut atuqpallianinginni turaarviksaqaqput silarjuarmiulimaat ujjirusuliqtitauqullugit asiujijauvallianingita ammalu maannaujuq attanaqtumiiliqsimaningita Nunaqaqqaaqsimajuit uqausingitta, ammalu tamakkuninga tigumiaqtigijaujuit piliriniqaliqtitauqullugit ammalu kiinaujaqutiksait pitaqaliqtitaulutik tuaviurnaqsisimaningata papatausimajariaqarninginni, uummaqtitaugiakkannirningini ammalu quvvaqtitaugiaqsimalirlutik piliriniujunut.

Nunaqaqqaaqsimajuit uqausingit qitianiillaringmata Iqqiliit, Inuit ammalu Allangajut piusituqangita ammalu nangminiq isumaliurutiliurungnarningita. uqausituqattigut amiqqarutiqaqpakkatta atuqtausimajunik unikkaaqtuarnittigut, attataqsimalirutigigiaqpaksugu nunami imaanilu avatigijattinniittunut ammalu pitaqaliqtitsigiamut atavvigituraunniqarnittinnut.

Iagijautillugu Silarjualimaami Ukiut Qulinut Nunaqaqqaaqsimajuit Uqausinginnut, ilitaqsisimagatta amisut Nunaqaqqaaqsimajuit uqausingit kinguvaariikpalliajunut tunijauvalliavanningita ammalu atuni suurlu ivalugijaullutik Canadaup nunaqarjuangata piullariktuulluni akitujuulluni piusituqarijaujunut nuviqsarutiusimaniqarmat.

Nunaqaqqaaqsimajuit uqausingit kamagijautsiariaqarmata tamanna nuviqsagausimaniujuq umaniqainnarunnaqullugu ammalu ajjigiinngiurniqaqtuunginnaqtitauluni.

Pijjutigillugu iliqqusituqamitigut tuniuqqagauvalliavanningita uqausingitigut Inutuqait makkuktuqutiminnut, uqausingit nangirungnarutiungmata nunaligijaujunit, kisianilu suraksimaliqsaraittuugillutik. iluliqaqtuullutik angijualungmik aturniqaqtitaujunik ammalu qaujimanirijaujunik, attanaqtumiinningit pilualiqpallialirmat asiujijausimalirungnarninganit atuqtausimajuniittunit. 3/4-luangit nunaqaqqaaqsimajuit uqausingit attanaqtumiiliqsimavut. Tamattaulluta piliriaksaqaratta ikajuqtuigiamut nunaqaqqaaqsimajunik uqausituqaminnik uummaqtitsigiakkannirninginni. Canadami Gavamanga kajusitittisimavut Canadami Nunaqaqqaarsimajuit katujjiqatigiingit atuliqtitsigiarningini maligarjuaqutinik aaqqiksuangusimajunik ikajurutiulirniarlutik uummaqtitsigiakkannirnirmi, iliriniqarnirmi ammalu sanngiktitsigiarnirmi Iqqiliit, Inuit ammalu Allangajut uqausinginnik, ilaqaqtillugit piliriniujutigut Nunaqaqqaaqsimajuit Uqausilirinirmi Maligaksaqutingatigut ammalu United Nation-kut Nalunaiqsijjutingit Pijungnautiqarningita Nunaqaqqaarsimajuit Maligaksaqutingatigut, ammalu sivulliqpaamik tilijausimalirutitigut Nunaqaqqaaqsimajuit Uqausilirijingita Kamisinurgijaujup Allavvingatigut. kisianilu asikkanningitigut iliriniqariaqarmijugut.

Ukiut Qulit atuqpallianinginni, ikajuqtigiikluta piliriniqarniaqtugu amiqqarutiqaqpallianittinni unikkaaqtuaqutittinnik, ammalu ikajuqtuinirmi qanuiliuqtitsiniujunik ammalu piliriangujunik turaangatitausimallutik piummariujuutitauningata Nunaqaqqaaqsimajuit Uqausingita Canadami ammalu pilirianguliqsimajuni uummaqtitsigiakkannirnirnut ammalu piliriniuliqsimajunut. turaarviksaqutiqaqpugut parnautiliuqsimaliriamut qulinut ukiut atuqpallianingini pilirianguniaqtunut ammalu qimaivalliajjutiksanik pitaqaliqtitsiluta surusittinnut ammalu surusitta surusirijumaaqtanginnut. Taakkuangujumaaqtut uumainnaqtitsijiujumaarmata nunaqaqqaaqsimajuit uqausinginnik.

Ilagijauqataugitsi ilitaqsisimanittinni, quvvaqtitsigiarnittinni ammalu quviasugutiqarnittinni piusituqarijaujuit piullariktuuniqsanik pitaqauqtuuninginnik nunaqaqqaarsimajuit uqausinginni Canadami ammalu silarjualimaami.

Uqaqtausimajut

“Atuni inuulluta uvattinnut, uqausittinnik qitianiititsigatta kinaunittinnut, nunaligijattinni ammalu piusituqarijattinni. Uqausiq taimaujariaqallaringmat qanuq amiqqarutiqaqpannittinni unikkaaqtuattinnik, atuqsimajattinnik, ammalu qanuq asittinnut attataqsimaniqaqpannittinni. Tamannalu pijjutigillugu Canada sarimagusummarikpuq ikajuqtuiliriamik Nunaqaqqaaqsimajuit Uqausingitta uummaqtitaugiakkannirninginnut. Nalunaikkusiqsimalirniaqtavut Silarjualimaami Ukiut Qulinut Nunaqaqqaaqsimajuit Uqausinginnut Piliriniujunut sukkaliqtitsigiarniqtigut atuliqtitauningita Nunaqaqqaaqsimajuit Uqausilirinirmi Maligaksaqutiujunut aaqqiksuiqatigiingniqtigut ammalu piliriqatigiingniqtigut Nunaqaqqaarsimajunit piliriaqaqatigijattinni. Ikajuqtuliriaqarattigu Iqqiliit, Inuit ammalu Allangajut piliriniqarningini uummaqtitsigiakkannirnirmut uqausiminnik ammalu piruqtitsivallianirmik uqallaktiulirumaaqtunik Nunaqaqqaarsimajuit uqausingititut.”

—Honourable Pablo Rodgriguez, Minister-gijaujuq Canadami piusituqalirijikkunnut

“Canadap Gavamangat ammalu amisukallaullutik ukpirniliriniujut, piluaqtumik Iksirarjuarmiut tuksiarvingat, maliklugit ullumiujuq atuqtauvaliqtut, amisukallammarialingnut pilianninngiittunik kiinaujanik atulauqsimammata suruqtirillutik Iqqiliit uqausinginnik ammalu piusituqarijanginnik. Quliuniaqtuni ukiuni sivunittinni, niriungniqaqpunga kiinaujaqutiksanik qiturngiuqtitsikkannirniarninginnut ammalu ikajuqtuiniqarniarninginnut suruqtiqsimalilauqtanginnik aaqqiksuivalliatitsijjutiksattinnik. Sivullirpaamik piliriaksauniarmat iluikkaullugit kiinaujaqutiqaqtitausimalirniksangata Nunaqaqqaaqsimajuit Uqausilirinirmi Maligaksaqutingata. Ullumi ammalu Quliuniaqtuni Ukiuni, pisukpalliajunnarniaratta mamisaqpallianittinni sivummut quvvaqtitsigiarnittigut Uqausilirinirmi Ajunnginniqpaullutik Piliriaqaqtiujunik ammalu tamainnik Iqqilingnik ilitsivalliakkanniqtitsiniqtigut

—Canadami Isumatammarik RoseAnne Archibald, Iqqiliit Katujjiqatigiingit

“Inuulluta, uqausivut tunngavviqutiummat piusituqarijattinnut ammalu kinaunirijattinnut. piliriniqaqpallialiqtilluta taassuminga Silarjualimaami Ukiut Qulinut Nunaqaqqaaqsimajuit Uqausinginnut piliriniujunik, iqqaumavaqput qimirrukkanniqsutigu Inuktut uqausiup kajusiinnaqtitaujunnarninganik amma ilagijauqatauningata sannginiqpaullutik nunaqaqqaaqsimajuit uqausinginnut Canadami. Inuit nalunaimmariktumik uqausirminnik asiujisimaniqalirmata, kisianilu, ammalu mianirijausimalirniksanganut Inuktut uqausiup piliriaksauliqsimajut kisittauluta piliriarijunnarnianngnginnattigut. niriungniqaqpugut quliuniaqtuni ukiuni nutauliriaqtitausimalirniarningita ikajuqtuiniujut ammalu uummaqtitsigiakkannirnirmut piliriniujunut ikajurutiuniarlutik Inuktut uqausiup anginiqsaulluni atuqtauvalirniarningata Inuit iqqanaijarvinginni, ilinniarvinginni ammalu angirrarijanginni.”

—Natan Obed, Angijuqqaaq, Inuit Tapiriit Kanatami

“Gavamaqausiqtaarniqtigut aulatsiniulilauqtut nungutitsisimalikalallarilaurmata Michif uqausingannik, ammalu, uqausiq pijjutigillugu, piusituqarijaujut ammalu kinaunirijaujut attataqsimaniqallaringningat, angijualungmik aktuiniqaqsimalilaurmata allangajuit kinauninginnik. United Nation-kut Silarjualimaami Ukiut Qulinut Nunaqaqqaaqsimajuit Uqausinginnut pilirianganit piviksaqaliqtitaugatta nalunaiqsisimaliriamik piliriniujunik Michif uqallaktinginit ammalu Allangajuit Gavamanganit satuqsisimalikkanniriamut ammalu uummaqtitsisimalikkanniriamut Michif uqausiup atuqtauvanninganik nunaligijattinni.”

—Cassidy Caron, Angijuqqaaq, Allangajuit Canadami Katimajingit

Ammalukkanniq, Nunaqaqqaaqsimajunut Uqausilirinirmi Commissioner-gijaujuq, Dr. Ronald E. Ignace, quviasugutiqarpuq nalunaiqsisimaliriamik pimmariujuuningata Ukiunut Qulinut piliriniuniaqtuni turaarviksaqaqtitaujunut ammalu ujjirusuliqtittigiarnirmik Nunaqaqqaaqsimajuit uqausinginnik ammalu Nunaqaqqaaqsimajuit uqausilirinirmi pijungnautiqarninginnik.

Nunaqaqqaaqsimajunut Uqausilirinirmi Commissioner-gijaujup Allavvingani piliriangujut pimmariutitauniarmijut, asinginullu pilirinirijangit, ikajuqtiuninginnut quvvaqtitsigiarnirni Nunaqaqqaaqsimajuit uqausinginnik ammalu ikajuqtuiniqarninginnut nunaqaqqaaqsimajunik tikiutisimaliriaqtillugit uummaqtitsigiarnirmi turaarviksaqutigijamingnut.