Skip to main content

Kanatami Inuit Qanuqtuurutinga Qaujisarnirmut

Kanatami Inuit Qanuqtuurutinga Qaujisarnirmut (Kanatami Inuit Qanuqtuurutinga Qaujisarnirmut) turaaqtittigutauvuq Gavamakkunnut, Silattusarvilirijikkunnut ammalu Qaujisarviujunut, nalunaiqsisimavuq piliriqatigiigunnarutaujunit ammalu qanuiliurutaujunnaqtunit sanngattittiniqarunnaqtut attuiniqarningingnik, saqqiitittisuunguluni pijaujumajunit, ammalu atuutiqarningingnit Inungnut Inuit Nunangani qaujisaqtunut.

Tautunnguaqtauningat

Kanatami Inuit Qanuqtuurutinga Qaujisarnirmut katujjaujunit tukisiumatittigasuaqtittigutauvuq iqqaumajauluni qaujimajauniarmat Inuit Nunangani qaujisaqtuqarutauninganik ammalu kasuqtitaulluni tamanna qanuiliusuunguningita qaujimajaunirijanga ullumimut qaujisarusiusuurnut tukitaaqtittisuuq Inuit niriugijangingnit piliriarijauningingnit qaujisaqpattut avittuqsimajuttinni nunalittinnilu, ammalu nalunaiqsivuq ilauqatauvviujunnautingingnik qanuiliurutiksangingnillu Inuit ammalu qaujisaqtiuvattut Akuniuluaqtualuk, qaujisaqtiit ammalu qaujisarviit ikajuqtaungaaqattasuungulirnikuunngamata Inuit Nunangani qaujisaqtuqaliraimmat, ullumiujuq ammalu kajusiniqainnaqtumik kinnguumattigaluaqtillutit inungnuungajunit kiglisiniaqtausimajunit ammalu tukisigiarutinit atuqtaujunnaqhlutit aaqqigutigijaulutit aksururutigilaattinnut.

Inuit Nunangani qaujisarniq aulatauluasuungungmat, kiinaujaqaqtitaulluni, ammalu kajusititaulluni Inuit

ilauqatautitaunngimmarihhlutit, ikajuutigijaunngiinnarutigijaulisuungullunilu inungnut qaujisarnirniinngaaqtunit. Kanatami Inuit Qanuqtuurutinga Qaujisarnirmut aaqqiitittigutiqarasuaqput tamakkununga akaunngiliurutiujunut. Nalunaiqsisimavuq tamanna tallimanik sivulliujjauqujaujunit aaqqiksuiqatigiillutit qanuiliurutigijauniaqtunit aulatittigialirunnaqtut iqanuit nunangani qaujisarniuqattaqtuq aulaniqattialirluni, attuiniqattiarunnarluni, ammalu atuutauttiarunnarluni inungnut. Nalunairsijut tallimanit sivullipauttiujjaujarialinnit tukimuattitaulutik kamagijaujariaqarniaqtunit kamagijaqalurtik Inuit Nunanganni qaujisaqtulirinirmik atuutilimmik, atuutiniqarniaqtumik, ammalu atuutiqattiaqtumik Inunnut. Atuliqtittiniq Kanatami Inuit Tukimuagutissanginnik Qaujisaqtulirinirmut (NISR) qinujjutausimammat taakkunani ITK’s 2020-2023 Strategy and Action Plan, Pijjutinga 6—“Pijunnarsititauqullugit Inuit qaujisaqtulirinikkut ammalu titiqqatigut ammalu tukisiumajjutissanit takuqattarunnanirmik, namminiqarnirmik takuqqujjiqattanirmillu.”

Inuit ilisaqsisimalirmata pimmariuninganik qaujisarniq qanuq atuutaujunnarmangaaq tukisigiaqtittigutaujunnaqhluni qanuiliurutigijaujunut attanarunniirniqsauliqullugit, aanniaqunagit, ammalu makisaraigunnalirlutit nunaliujut Akunimmarialuk qaujisaqtiit ammalu qaujisarviit ippigusuttiaqattaqusimalirattigut Inuit nangminiqsurunnarningingnik qaujisarnirmik piliriqatigiingnikkut piusitittigiaqtittigajaqtut aulaniqattiarningingnik, attuiniqattialirlutit, ammalu atuutauttiarunnalirlutit qaujisarniq nunaligijattinni. Kanatami Inuit Qanuqtuurutinga Qaujisarnirmut nalunaiqsisimavuq qanuittullattaanik piliriarijaujuksanit ammalu piliriqatigiigialiit tamakkua tikitaunasuaqtut tikitauqullugit.

Natan ObedAngajuqqaaq Inuit Tapiriit Kanatami

Pinasuagarijaujut

Kanatami Inuit Qanuqtuurutinga Qaujisarnirmut aaqqiktaulauqsimavuq piusititaugiaqullugu qaujisarniq Inungnut, qaujisarunnaqsilirlutit nunalittinni, kamagijaulutit kinnguumagijavut ammalu ikajurlutit piruqpalliagunnarnngit Inuit, kiinaujaliuttiarunnarluta uvattinnut ikajurniqarluni, Inungnut, tukisigiaqtittigutinit, ikajuutinit aturaksanit ammalu kiinaujanit isumaliuttiarunnaqulluta atuutaugajaqtunit ammalu tukisigiaqtittiniqalirajaqtuni atuagarnut ammalu piliriarnut ikajurajaqtut piusivaalliqtitaulutit inuusitta qanuittailiningit.

Quttiniqsamiilirluti inuit aulattiningit qaujisarniujumi

Sannginiqsauliqtitauluni ippigusuttianikkutpiliriaqarninginnik qaujisarniujumi

Kiinaujat tukiliarluti inungnutqaujisarnirmut sivulliujjaujarialingni

Inuit atuinnaqarviuluti, nangminiqutiqarluti, kamagijaqarlutilutitiraqsimajuni qaujisaqtaunikuniamma tukisigiarutini

Innuksuiniq Inuit Nunangani qaujisarnirmut

Aulattiniq

Kanatami Inuit Qanuqtuurutinga Qaujisarnirmut aaqqisuqtaulauqsimavuq iqqanaijaqatigijaullutit Inuit Qaujisarvingat Kanatami Katimajiralaangingnut, kiggaqtuijut atuni niruarunnaqtunit ammalu niruarunnanngittunit Inuit Tapiriit Kanatami Katimajingingnut.

Tukisikkannirit asingita missaanuungajunit Kanatami Inunnit Qaujisaqtulirinirmut Tukimuagutissanit Pinasuarutaujunit

Tukimuagutissait ikajuutiqarngata tukimuattittinirmik qaujisaqtulirinirmik Inunnut kamagijaujunit, Inunnut turaangajunit. Taakkua piliriat sivumuattittivalliajut Inunnit namminirsurlutik-tukitaarutiqaqattaniarngata qaujisaqtuliriqattanirmik.

Qaujikkaqtaujunnaqtuq

Karen Kelly Inuit Tapiriit Kanatami−kkunnut qaujikkaqtaujunnaqpuq sivukkataqtiujuq Kanatami Inuit Qanuqtuurutinga Qaujisarnirmut Atuliqtitauninganik.

[email protected]

Tusaqtitsijjutit

Qaujimajimmarigijaullutik piliriaqaqtiit katinniqaqtut aaqqiisimaliriaqsutik Inungnit sivuliqtiqarlutik aanniaqarnanngittulirinirmi qaujisaqatigiiktit piliriaqaqtiginiaqtanginik

By Announcements, Kanatami Inungnut Parnautiujuq Qaujisarnirmut, Tusaqtitsijjutiit

Ilagijaujut Inuit Qaujisaqatigiiktit Piliriaqaqtinginnut Inuit Nunalilimaanginnit upagutisimalutik sivulliqpaamik tavvani pinasuarusirmi katinnganiqarniaqput piruqtittisimaliriarlutik tunngavviqutiksauniaqtunik aaqqiksuivvigivanniaqtaminnut ammalu ikajuqtuiniqarnirnut aanniaqarnanngittulirinirmi qaujisainiujunut Inunnit, ammalu qaujisarutjiniujunut, pijjutigillugit Inuit.

Read More

Inuit Ilitarijautitaaqtitauningit ammalu Ukiuqtaqtumiuni Qangattautiksaqaqtitsinirnut Tunijausimalilauqtut 2022 ukiungani saqqitauningit Ukiuqtaqtumik

By Announcements, Kanatami Inungnut Parnautiujuq Qaujisarnirmut, Tusaqtitsijjutiit

Ukiuqtamaat, ilagijauqataujut Ukiuqtaqtumik Tukisiniaqatigiikkut Inuit Qaujisainirmi Aulatsijiujut Katimajiralaangit ilitaqsisimavammata Inuulluni niruagaksannguqtitausimajunit miksiqattiaqtutigut inungnik ilauqatautittisimaninganut Ukiuqtaqtumi qaujisainiujunut. Tavvani ukiumi ilitarijaujjutit tunijaulauqput Jean Allen-mut Iqalungnirmiutamut.

Read More

Canadami Gavamangat ammalu Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) tusaqtitsivut nutaangullutik qaujisaivannirmi piliriaqaqatigiinguniaqtunik piliririaqaqtiulutik aanniaqaqtailimajulirinirmi sivulliqpautiuqujanginnik Inuit Canadami

By Announcements, Kanatami Inungnut Parnautiujuq Qaujisarnirmut, Tusaqtitsijjutiit

Canadami Gavamangat ammalu Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) tusaqtitsivut nutaangullutik qaujisaivannirmi piliriaqaqatigiinguniaqtunik piliririaqaqtiulutik aanniaqaqtailimajulirinirmi sivulliqpautiuqujanginnik Inuit Canadami

Read More