Skip to main content
Nipiit MagazinePublications

Nipiit – Issue 15

By February 10, 2020 No Comments

 

04

ᒥᖅᓱᒐᓕᐅᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᐊᓈᓇᑦᓯᐊᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᓂᒃ ᐊᒥᖅᑲᖃᑎᖃᖅᐸᓐᓂᖅ
Sewing with Nan and Sharing the Knowledge
Miqsugaliuqatiqarniq Anaanatsiamik ammalu Qaujimanirnik Amiqqaqatiqaqpanniq

06

ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᑦᓯᐊᓕᕐᓂᖅ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᐹᓪᓕᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᕗᒃᑯᓐᓂ
Gaining Appreciation for Our History at Nunavik Sivunitsavut
Quviagijaqatsialirniq Ujjirusuliqpaallirnikkut Atuqtausimajunik Nunavut Sivuniksavukkunni

08

ᐃᓄᕕᐊᓗᒻᒥᐅᑕᐅᓪᓗᓂ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑎᐅᔪᖅ ᐃᑲᔪᕐᑎᒋᔭᐅᕗᖅ ᐱᑕᖃᓕᖅᑎᑦᓯᔨᐅᓂᕐᒧᑦ,
ᐸᐸᑦᓯᔨᐅᓕᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕐᓂᐊᕐᒥᔪᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᒐᓕᐊᕆᕙᒃᑕᖏᓐᓂ
Inuvialuk Artist Helping to Create, and Curate, the Next Wave of Inuit Art
Inuvialummiutaulluni titiraujaqtiujuq Iikajurtigijauvuq pitaqaliqtitsijiunirmut,
Papatsijiulirunnarnirmut, Piliriangulirniarmijunut Inuit Titiraujagaliarivaktanginni

14

ᓄᓇᕕᒻᒥᖖᒑᖅᑐᓂᒃ ᓴᖅᑮᓯᒪᓕᕐᓂᖅ ᐱᐅᓴᐅᑎᓕᕆᔾᔪᓯᐅᕙᒃᑐᓄᑦ
Bringing A Touch of Nunavik into the Make-up World
Nunavimminngaaqtunik Saqqiisimalirniq Piusautilirijjusiuvaktunut

16

ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᑎᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᖃᑦᑕᕈᑎᒋᓕᕐᓗᒋᑦ
Let Your Skills Take You Around the World
Qaujimanirijatit Aturlugit Silarjualimaamut Ingirraqattarutigilirlugit

18

ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᑎᑎᕋᐅᔭᒐᓕᐅᖅᑎᒥᒃ ᑕᐃᐅᓪ ᖃᑉᓗᐃᑦᑐᖅ
An Interview with Illustrator Dayle Kubluitok
Uqallaqatiqarniq Titiraujagaliuqtimik Dayle Kubluitok

20

ᓈᒻᒪᒃᓯᓯᒪᓕᕐᒪᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒻᒥᒃ ᓴᓇᓯᒪᓕᕆᐊᖃᓕᖅᑐᒍᑦ
The Time to Build An Arctic University is Now
Naammaksisimalirmat ullumiuliqtuq Ukiuqtaqtumi Silattuqsarvimmik Sanasimaliriaqaliqtugut

26

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᓯᕗᒻᒧᒍᐊᖅᑎᑦᓯᓯᒪᓂᖅ ᐃᓄᓐᓂᒃ
ᑐᑭᖃᕐᒪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᓯᒪᓕᕆᐊᒥᒃ ᐃᓅᖖᒋᑦᑐᓂᒃ
Advancing Education for Inuit Means Educating Non-Inuit
Ilinniarnilirinirnut Sivummuguaqtitsisimaniq Inunnik
Tukiqarmat Ilinniaqtitsisimaliriamik Inuunngittunik

28

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒥᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᓕᖅᓯᒪᓂᖅ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᓄᑦ ᓯᕗᒻᒧᒋᐊᕈᑎᒋᓯᒪᓕᖁᓐᓇᓚᐅᖅᑕᒥᓄᑦ
Giving Back to the Community That Gave Her a Head Start
Ikajuqtausimanirminut Ikajuqtiuliqsimaniq Nunaqqatigiinut
Sivummugiarutigisimaliqunnalauqtaminut

30

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᒥ ᓯᓂᓐᓂᖅ ᖃᐅᒪᐃᓐᓇᐅᔭᖅᐸᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᒥ” ᑑᓕᖅᐸᒃᑎᓪᓗᒍ
Sleeping on the Job in The Land of the Midnight Sun
Iqqanaijarnami Sininniq Qaumainnaujaqpaliqtillugu Nunami

32

ᐃᓱᒪᑕᐅᔪᓂᖖᒑᕐᓯᒪᔪᑦ
From the Executive
Isumataujuninngaarsimajut

34

ᒪᐃᑯᕐᓯᐸᐃᔅ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᓂᖓᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂᒃ
ᐅᐊᔭᐅᑎᓅᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓇᖅᑑᑎᒋᐊᖅᓯᒪᓪᓗᒋᑦ
Makerspace in Iqaluit Teaching Kids About Technology by Keeping it Fun
Makerspace Iqalunni Ilinniaqtitsiningat Surusirnik
Uajautinuuqtulirinirmut Quvianaqtuutigiaqsimallugit

36

ᐹᑦᓵᓕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᒋᔭᐅᒻᒪᑕ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥᐅᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᓂᒃ ᐱᓯᒪᐃᓐᓇᖅᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᕐᒧᑦ
Paatsaali School Helping Sanikiluaq Keep Traditions Alive
Paatsaali Ilinniarvingat Ikajuqtigijaummata Sanikiluarmiut
Piusituqanginik Ppisimainnaqtitsigiarnirmut

38

ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᓂᒃ
From the National Inuit Leader
Kanatalimaamit Inuit Sivuliqtinganik