ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᕐᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᔪᖖᒋᑦᓯᐊᖅᑑᓂᖏᓐᓂᒃ

2023-ᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᑕᖅᓯᔾᔪᑎᑖᖅᑎᑦᑎᓂᖓᑦ

ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᒡᒍᑎ 15

ᓱᓇᐅᒻᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕈᑎᖏᑦ?

ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑖᖑᕙᒃᑐᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᓯᒪᓕᕈᑎᐅᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᔪᖖᒋᑦᓯᐊᖅᑑᓂᖏᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓂᒃ ᓯᕗᒻᒧᒃᑎᑕᐅᒋᐊᖅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᑎᑦᑎᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓂᑦ. ᒫᓐᓇᐅᓕᖅᑐᒥᓕ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ, ᒪᑐᐃᖖᒐᑎᑦᓯᓕᖅᑐᒍ ᐊᒥᓱᐃᖑᓂᖅᓴᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᖠᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕐᓂᕐᓂᒃ. ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓄᒃ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᖖᒍᖅᑎᑦᓯᔪᓐᓇᕐᐳᖅ ᐃᓄᖕᒥᒃ ᐱᐅᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᓂᖃᖅᑐᒥᒃ. ᐱᑎᑕᐅᓯᒪᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᐱᓕᕆᓂᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓯᕗᒻᒧᒃᐸᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᓐᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ, ᐊᕐᓇᓂᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᑐᖃᕆᔭᖓᓐᓂᒃ, ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᓄᑦ, ᐃᓄᑐᖃᕐᓂᒃ, ᐱᐅᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᑎᑦᑎᒋᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓕᖅᑐᒐᐅᓇᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᕙᒃᑐᓂᒃ.

ᑎᑭᓪᓗᒋᑦ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ (5) ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᖠᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᑦ

ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖑᔪᑦ ᒪᑯᓂᖓ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖅᐳᑦ:

  • ᑮᓇᐅᔭᓪᓚᑦᑖᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᕐᕈᓯᐊᕐᓂᒃ
  • ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᖏᓐᓂᑦ
  • ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᑖᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᐸᒍᑎᓯᒪᔪᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᑎᑦᑎᔪᓄᑦ

ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᖖᒍᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ:

  • ᐃᓅᓗᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒥ ᐊᖏᕈᑎᐅᓯᒪᔪᓄᑦ
  • ᐃᓅᓗᓂ ᐱᐅᓪᓚᕆᒃᑐᒥᒃ ᐱᓕᕆᓂᖃᖅᑑᓗᓂ ᓯᕗᒻᒧᒋᐊᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᖕᖕᒥᓂᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ

ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᕐᐱᑦ ᐃᓄᖕᒥ ᐱᐅᓪᓚᕆᒃᑐᒥᒃ ᐱᓕᕆᓂᖃᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᔪᒥᒃ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᒦᒃ? ᒪᑯᐊ ᑭᐅᓗᒋᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᖖᒍᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐅᓪᓗᒥ!