Inuit Qaujisarnirmut Pilirijjutit

Inunnik Qaujisaijiqarniq, Inuit Pijjutigillugit

Inuit Nunanganni Qaujisainirmut Ppiliriaq (INRP) Inunnik Sivuliqtiqaqsutik pilirianut ilagijauvuq ukununga Ukiuqtaqtuq Ukiuqtaqtumiunit, piliriamit aulataulluni Ukiuqtaqtumik Tukisiniaqtikkut Quttingniqpaatigut Iqqanaijarvingannit. Atautsikkuuqataullutik Inuit Tapiriikkunnut Kanatami piliriangannut Canadami Inuit Qaujisainirmut Parnautingita (NISR) atuliqtitauvallianinginnut, Inuit Nunanganni Qaujisainirmut Piliriaq (INRP) sivummugiaqtitsivut Inuit nangminiq aulatsijiujunnarninginik qaujisainiqarnirni aaqqiisimalirnikkut piliriniqarviksanginik Inuit tautturiniaqtanginik qaujisainiullutik pilirianik aaqqiksuilutik, aaqqiisimaliqtittilutik ikajuqtigiiglutik piliriqatigijauniaqtunik piliriaqarunnarnirnik piruqtitsivallianirni ammalu sanngiktitsigiarnirni aktuisimaniujunik ammalu aturniqaqtutigut Inuit Nunanganni Inuit pijjutigillugit qaujisainiujunut .

Taakkua INRP-ngullutik piliriat kiinaujaqutiksaqaqtitauvut $900,000-luanik ukiutamaat ukiunguniaqtunut sitamanut (4) piliriniqaqtillugit. Piliriami isumaksaqsiurutiqarniaqput qanuq kiinaujaqutiksarijauniaqtut aaqqiksugausimaniarmangaata ukiungini 1-2-nut ilaqaqtillugit isumaliurutinik pisimaliqtitaujumajjutinik tuksirautiqakkannirniaqtillugit pijariaqaliraangamik.

Qaujisagausimalirunnaqtunik isumaliurutinik pititauqattalirumaniq

Inuit nunanganni qaujisainirmut piliriaqaqtiujut pititauqattalirumavut qaujisagausimalirunnaqtunik isumaliurutinik kiinaujalirinnaup ukiunga 2020-2021 atuqtillugu.