ᐃᓄᒃᑐᑦ ᖃᓕᐅᔮᖅᐸᐃᑦ ᑭᐳᑦᑎᔾᔪᑦ

ᑭᐳᑦᑎᔾᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᑎᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑎᑎᕋᐅᓯᕐᓂᑦ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᕐᒧᑦ

ᑭᐳᑦᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᒪᕐᒥᐅᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

ᑭᐳᑦᑎᓐᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᕐᒧᑦ, ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᐊᑐᐊᕋᒃᓴᑦ ᐊᑖᓂ.
ᑖᓐᓇ ᑭᐳᑦᑎᔾᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓱᓕᔾᔪᑎᖃᖅᐸᑕ ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑐᒥᒃ .txt (.docx-ᒥᒃ ᐃᓱᓕᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑦ ᐊᔪᕐᓂᐊᖅᑐᑦ).

ᐱᓕᕆᓂᖅ 1, ᓂᕈᐊᕐᓗᒍ ᑎᑎᕋᐅᓯᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᑦ:

  • ᓇᓕᑐᐃᓐᓇᖏᑦ
  • ᓇᓕᑐᐃᓐᓇᖏᑦ
  • ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᑦ: ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᒥᒃᓵᓂ
  • ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᑦ: ᓄᓇᕕᒃ
  • ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᑦ: ᐅᐊᓕᓂᐊᓂ ᓄᓇᕗᑦ
  • ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᒻᒥᐅᑐᑦ
  • ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ
  • ᐃᓄᕕᐊᓗᒃᑐᓐ
  • ᐃᓄᒃᑐᑦ ᖃᓕᐅᔮᖅᐸᐃᑦ
  • ᐃᓄᒻᒪᕆᓕᕆᔨᒃᑯᑦ (ICI) ᖃᓕᐅᔮᖅᐸᐃᑦ

ᐱᓕᕆᓂᖅ 2, ᓂᕈᐊᕐᓗᒍ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᑦ:
(ᑎᑭᓪᓗᒍ 2 megabytes-ᒧᑦ ᐊᖏᓂᖓ)
ᐱᓕᕆᓂᖅ 3, ᓇᕿᓪᓗᒍ Upload-ᓚᔪᖅ ᐃᓕᐅᖅᑲᐃᔾᔪᑎ:
 Status: