Skip to main content
TusaqtitsijjutiitUNDRIP

Silarjuarmiulimaanut Sulinirarummi Maligarmut Qanuiliuriarnirmut Parnautini Tuksirautaujut

March 21, 2023 – Ottawa, Ontario
 

Canadami Maligaliurvigjuangat kajusitittilauqsimammata United Nations-kut Nalunaiqsijjutinginik Pijunnautiqarningita Nunaqaqqaaqsimajuit Maligaqutingannik 2021-mi. Iluikkautillugit ammalu aturniqaqtutigut atuliqtitausimaningita pijunnautiqarninginnut nalunaiqtausimalilauqtut United Nations-kut Nalunaiqsijjutinginni suli ingirraliqtittijjutiujariaqaqput isulitittisimalirniarnirmi ammalu kikkutuinnait pijunnautiqarninginik siqumittisimaliqattaqujinngginnirni Inungnut atuqtausimaliqpaktunit.
 

Gavamatuqakkut piliriaqaqsimaliriaqaqtitausimavut June 2023 aaqqiksuisimalirlutik piliriangulirniarninginnut parnautinik “qaujigiarviqaqattarlutik ammalu piliriaqaqatigilugit Nunaqaqqaaqsimajuit ammalu asingit gavamatuqakkunni ministagijaujut” “turaarviksaujumalilauqtunut tikitittitisimajunnaqtunik” United Nations-kut Nalunaiqsijjutingini uqaqtausimajunut. Maligaqutit uqaqsimammijut piliriaqariaqarningita gavamaujut “tamaitigut piliriangujarialingnik pilirisimalirlutik Canadami piqujaqutiujut malitsiaqtitausimalirniksanginnut Nalunaiqsijjutinik.”
 

Piliriangulirniarninginnut parnautiliangusimajut ilaqaqtitausimaniaqpata piliriangujarialingnik pijariiqtausimaliqullugit taakkua piliriangujariaqaqtut, Inuit Tapiriit Kanatami amiqqarutiqalauqput ajjigiinnggiuqtuullutik piliriniqatiqarutiminnik gavamatuqakkunnik May 2022-mi ilijausimalirunnariangita piliriangulirniarninginnut parnautinut. Tamakkua pilirianguliqtuksat, katiqsuangusimajut taakkunani United Nations-kut Piliriangulirniarninginnut Parnautit Atuliqujausimaningit , turaangatitausimavut maligarjuaqutinut ammalu maligaqutinut atuliqtitausimajariaqaqtunut ilakuuniqarviujut maligarjuaqutini ammalu maligaqutinit pijjutiullutik kikkutuinnait pijungnautinginik siqumittisimaliqattaqujinngginnirni Inungnut atuqtausimaliqpaktunit.
 

Isumaliurutiusimajut pilirianguliqujaullutik pijjutiqaqtitausimavut sivulliqpautitauqujausimajunik suurlu pitaqaliriaqarninganut piqujaqutinik ikajuqtuisimajunik utiqtitausimaliriaqarningita Inuit pijausimajut ammalu Inuit piqutingita takujaqtuivviqarviujunit ammalu gavamatuqakkut sanavvinginnit (Ilangit 12), aaqqigiaqtaujariaqarningita Canadami nunataariaqsimajunnarnirmik maligarjuaqutiit ikajuqtuilirtitaulutik Inungnik nunarjuamit nunarjuap kigligijangagut ingirrajunnarningita ammalu nunataariarunnarningita (Iangit 36), ammalu pitaqaliriaqarningita ilaakkuungallutik Nunaqaqqaaqsimajuit kikkutuinnat pijungnautiqarningita kiglisiniaqtinik ammalu naalaktiuvagajaqtunik atuliqtitausimaliqullugit pijunnautigijatta (Ilangit 2).
 

Pilirianguliqtut asitjiqtausimalirunnaqtut ammalu asitjiqtauniarutik titiraqtauliqtillugit, atausiq kisimi aaqqiksuangusimajut aaqqiksuiqatigillugu gavamatuqakkunni iqqanaijarviujut ingirrattiaqtitausimallutik.
 

“Taakkua atuliqtitaujaujut takuksautittisimavut piliriniqarumanirminnik takuksautittijariaqarninginik iluikkaujutigut ammalu ikajurniqaqtutigut atuliqtitauqullugit Nalunaiqsijjutiusimajunut,” uqaqsuni Natan Obed, Angijuqqaaq Inuit Tapiriit Kanatami. “Sulijuuniraqtausimavut tunnggavviqaqtitausimaningita United Nations-kut Nalunaiqsijjutingit nalunaiqsisimammata pijunnautinik atuliqtitaujariaqallariktunik ammalu aturiaqaliqtitausimalutik, tunnggavviuliqtitautuinnangillutik uvvaluunniit pisimalirumaniujutut aaqqiumaliqtitautuinnannggillutik.
 

“Inuit Tapiriit Kanatami niriukput piliriangulirniaqtunut parnautit takuksautittisimaniarmata taimaullariklutik piliriaksaqaqtitauninginik gavamaujut atuliqtittiniarnirminni asijjiqtausimalirninginnik Canadami piqujaqutit ammalu maligaqutit taimaujariaqaqtut malitsialirniaqpata kanatami piqujaqutiujut United Nations-kut Nalunaiqsijjutinginni uqaqtausimaninginik ammalu turaarviulirumajunut tikisimaliqtitauniaqpata.”
 

Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) Canadalimaami katujjiqatigiinguvut pijjutiqaqtigijaullutik 70,000-luanut Inungnut Canadami, amisuuniqsaujut nunaliqaqtuullutik Inuit Nunanganni, Inuit nunagijatuqanganni. Ilaqaqput aviktuqsimanirijaujunik Inuvialuit Aviktuqsimaningani (Nunatsiaq), Nunavutmi, Nunavikmi (Quebec Taqrangani), ammalu Nunatsiavutmi (Labrador Uangnangani).
 

Taakkununga tusaqtitaugiakkannirumajut qaujigiarviqarunnaqput
 

Patricia D’Souza

[email protected]; 613-292-4482