Skip to main content
AnnouncementsPublicationsTusaqtitsijjutiitUNDRIP

Silarjuarmiulimaanut Sulinirarummi Maligarmut Qanuiliuriarnirmut Parnautini Tuksirautaujut

Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) quviasuktut Maligaliurvirjuaq qaangiqtittisimalirmat Silarjuarmiulimaanut Sulinirarut Pijunnautinginnut Nunaqaqqaaqsimajut Inuit Maliganga 2021‑mi (UNDRIP) ammalu qimirruinnaqłutik atangiijumik atuutiqattiaqtumiglu atuliqtitauningit pijunnautiit nalunaiqtausimallutiglu Silarjuarmiulimaanut Sulinirarutinga pivijjuanguninga isulittittinirmut ammalu nuqqaqtittiniq inuit pijunnautinginnik siqumittiniujunik atuqtausimajunik inuqutittinnut. Maligaq maliliqtittiniaqtuq gavamatuqakkunnik pivalliatittilutik qanuiliuriarnirmut parnauti “tusarasuaqsimalutik ammalu piliriqatiqarlutik Nunaqaqqaaqsimajunik inungnik ammalu asinginnut gavamatuqakkunni ministaujunut” Juuni 2023-nguqqa aqtinnagu tamanna “tikiutiniq tikitaunasuaqtunut” taakkunanngat Silarjuarmiulimaanut Sulinirarutausimajunut. Maligaq maliliqtittiniaqtut gavamakkut “pilirinasuarialiit ajurnannginnilimaanganik tamanna maligaq Kanatami malingmangaat Sulinirarutimik.”

Qanuiliuriarnirmut parnauti piqasiujjiluni pilirijjusirnik atuqtaujarialingnik tikitauqullugit maligiaqarninginnut, Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) tusaqatigiigutiqaqsimajuq ukuninga qaujigiarniaqtut qanuiliuriarutinik gavamatuqakkunni Mai 2022-mi ilautitaujunnarmangaata qanuiliuriarnirmut parnautimut. Tamakkua qanuiliuriarutit turaagaqaqtut malingaksamik ammalu atuagarnut pilirijjusirnik pitaqarialingnut pitaqaliqtitauqullugit maligaksanut ammalu atuagarnik ilakuujjutaujunik ilaliutiqattaqtunut inuit pijunnautinginnik siqumittinirmut aqtauvaktuq Inungnik.

Tuksiraqtaujut qanuiliuriarutit kamagijaqaqtut sivulliujjauqujaujunik pitaqariaqarninginnut maligat ikajuqsiqtut Inuit sauniviningit utiqtitaulutik ammalu ittarnisat ittarnisaqarvingni ammalu gavamatuqakkut timiqutinginnik (Titiraqsimajuq 12), pitaqariaqarninganut aaqqigiaqtauluni Kanatami asinginni nunaningaaqtut malingaq ikajuqtuqtauqullugit Inuit nunait-kiglinginnik nuktaqattarunnaqullugit ammalu asinginningaaqtut nunani (Titiraqsimajuq 36), ammalu pitaqariaqarninganik ilaakkuuqtumik nunaqaqqaaqsimajunik inuit pijunnautinginnut katimajinit amma atuliqtitauqullungit inungnut pijunnautiqutivut (Titiraqsimajuq 2).

Qanuiliuriarutit pijjutaujut asijjirniarasugijaullutik titiraqtauliqtillugit, kisianili atausiq aniguittiaqsimajuq piliriqatigiigutaulluni gavamatuqakkut sanavvinginni. Tamakkua tuksirautiit saqqijaaqtittijut pijumaniqarnirnik atangirlugit ammalu atuutiqaqtumik atuliqtitauqullugit Suliniraruti. Isumagijauvut sulijumit Silarjuarmiulimaanut Sulinirarutinga pijunnautiminik nalunaiqsingmat atuliqtitaujariaqaqłutik aakkaaqsimalutiglu ilainnaariqattarnirmut tukiliurinirmik tamanna taimailingatuinnaqunagu katimajiunirmut pijunnautiulutik, tunngavigijaulutik uvvaluunniit pijumajaulutik. Taimaimmat, niriuktugut qanuiliuriarnirmut parnauti saqqijaaqtittillattaarluni piliriangullarigumajut gavamakkunni asijjiutiit Kanatami maligait ammalu atuangat pitaqarialiit maliliqtitauqullungit Kanatami maligat taakkununga Silarjuarmiulimaanut Sulinirarutinganut ammaluttauq tikitauqullugit tikitaunasuaqtut.

Silarjuarmiulimaanut Sulinirarummi Maligarmut Qanuiliuriarnirmut Parnautini Tuksirautaujut