Skip to main content
AnnouncementsTusaqtitsijjutiit

Tukisiniq Akingingnit Inuit Nunangannik Ilisaviit Niritittiqattarningingnut Piliriarmik

By March 21, 2023 No Comments

March 21, 2023 – Ottawa, ON

Canadamiut Inuit quttingniqpaullutik titiraqtausimajuqarmata niqigijaksaminnik pisimalirunnaqpannginnunginnut asinginni Nunaqaqqaaqsimajuuqataujuni sanavviqaqtuullutik nunarjuaqaqtunit. Taimannaikkaluaqtillugulu aaqqiksuangusimajutigut, kanatami piliriniqarviulinngilat Inuit niqigijaksaminnik pisimalirunnaqpannginninginnut turaangajunik.

Unikkaaliangusimajut aaqqiksuiqatigiikhlutik Inuit Tapiriit Kanatami, Inuit piliriaqaqatigiit ammalu gavamatuqakkut qaujijausimalilaurmata qanuinngitsiaqtitauniarutik ilinniaqtuit Inuit Nunangannirmiut ikajuqtausimalirunnarningita ilisaviit niritittiqattarninginit piliriakkut.

Tukisiniq Akingingnit Inuit Nunangannik Ilisaviit Niritittiqattarningingnut Piliriarmik piliriangujuq piliriniqarviuliqsimavuq saqqitittisimaliriarnirmi akituluanngittunik, atuqtaujunnatsiaqtumik, ammalu inungnut turaangatitaulluni niritittiqattarniq atuliqtitauqullugu 75-ngujuni ilinniarvingni Inuit Nunanganni, Inuit nunagijatuqanganni 51-ngullutik nunaliqaqtumi Inuvialuit Aviktuqsimaningani (Nunatsiaq), Nunavutmi, Nunavikmi (Quebec Taqrangani), ammalu Nunatsiavutmi (Labrador Uangnangani).

Inuit Tapiriit Kanatami  qiniliqsimavut kiinaujaqutiksaminnik $1.66-billion-nik atuliqtittijjutiksanik ammalu kajusiinnaqtittijjutiksanik  ilisarvingni niritittiqattarninginnut piliriangujumik Inuit Nunalimaanganni ukiut 15 atuqpallianiaqtillugit. Atuliqtitauningit piliriangujup pisimajariaqarajaqtut pisimalirnirminnik, akuniiqtumut kiinaujatigut qiturngiuqtittijjutiqarnirmik iqqanaijaqtiqarnikkut ammalu piliriniqarviunajaqtunik.

Qaujisainiulauqtut nalunaiqsisimavut amisuilingallutik, iliuqqagausimallutik ilisarvingni niritittiqattarninginnut piliriangujut piusigiaqtittisimaningita ilinniarutigijaminnik ilittivalliajunnarningita ilinniaqtuni nutaqqani.

“Niqigijaksanik pisimalirunnarniq angijumik aktuisimaniqarmata inuusiqarunnarnittinnik qanuinngittiaqtuuluta, aanniarniqanngilluta, ammalu akłuittuuluta,” uqaqsuni Natan Obed, Angijuqqaaq Inuit Tapiriit Kanatami. “Inuit nutarangita amiganngittunik nirijaksaqaqtitauvalirningit piusigiaqtittijjutausimalirniaqtut ilinniarutiminnik ilitsivalliatsiarunnarninginnik, isumakkut qanuinngitsiaqtuujunnarninginnik, attataqsimattiarunnarninginnut Inuit piusituqanginnut ammalu tamaitigut mianirijausimaninginnut.”

Isumaliurutiusimajuq piliriangulirumalluni pitaqaliqtittinajarmat ullaarumitaksaqaqtittivannirmik ammalu ullurumitaksaqaqtittivannirmik ilinniaqtunut, turaarviksaqaqtitausimallutik niqittiavannik ammalu nunaliujumi niqigijauvaktut pitaqaqpanninginnut. Aaqqigiaqtausimalirunnarniaqtut aviktuqsimaniujumi ammalu nunaliujumi pisimaliqtaujariaqaqtunut turaangatitausimalirlutik, ammalu tunngavviqaqtitausimalutik Inuit piusituqarijangannut.

Taakkua unikkaaliangusimajut aaqqiksuangulauqtut Inuit-Gavamatuqakkut Niqigijaksanik Pisimalirunnarnirmut Piliriaqaqtiujutigut, piliriaqaqtigijaujunit Inuit sivuliqtinginnit, Inuit Tapiriit Kanatami pijjutiqaqtinginnit ammalu gavamatuqakkut iqqanaijarvinginnit. Taakkua piruqtitausimavut atuliqujausimalilauqtunit Inuit Tapiriit Kanatami 2021-mi Inuit Nunanganni Niqigijaksanik Pisimalirunnarnirmut Parnautingannit,  sivummugiaqtittijjutiujunit inungnit ingirraliqtitausimallutik aaqqigiarutiksanik piusigiaqtittinirmi niqigijaksanik pisimalirunnarnirnut ammalu aaqqiksuisimalirutiullutik kajusiinnaqtitaullutik niqigijaksanik pisimalirunnarniujunut Inuit Nunanganni.

Aaqqiksuangusimaninga niritittiqattarnirmut piliriangujup, piusigiarutiksaullutik niqigijaksanik pisimaliqattarunnarnirmik nangminiq isumaliurutiqarunnarnikkut, ilagijaulaurmata tallimaullutik tiliurisimanirnik kiinaujanik qiturngiuqtittisimaliqujillutik titiraqtausimalilauqtunit Inuit Tapiriit Kanatami 2023-mi kiinaujaqutiksaqtaarniasaarninginni tunijausimalilauqtunut.

Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) Canadalimaami katujjiqatigiinguvut pijjutiqaqtigijaullutik 70,000-luanut Inungnut Canadami, amisuuniqsaujut nunaliqaqtuullutik Inuit Nunanganni,Iinuit nunagijatuqanganni 51-ngullutik nunaliqaqtuni Inuvialuit Aviktuqsimaningani (Nunatsiaq), Nunavutmi, Nunavikmi (Quebec Taqrangani), ammalu Nunatsiavutmi (Labrador Uangnangani). Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) pijjutiqaqtigijauvut Inuit pijunnautigijanginnik ammalu pisimalirumajanginik Canadaup quttingningani isumaqsurutiqarunnarlutik aulatsijiujunnarnirmut piliriniqarutitigut pijjutiqaqtiulutik tamainnut Inuit aviktuqsimanirijanginnut.

Tusagaksalirijjutinut apiqqutiksaqarutsi:

[email protected]